Bracia polscy

antytrynitarny odłam protestantyzmu działający w Rzeczypospolitej

Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w połowie XVI wieku z kościoła kalwińskiego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 • Arianie w swojej lekturze Pisma Świętego szli najdalej i najbardziej konsekwentnie, w porównaniu z nimi luteranie i kalwiniści zatrzymali się w pół kroku, odrzucając władzę Kościoła, papieża i jego biskupów, ale zachowując podstawowe dogmaty. Tymczasem bracia polscy zakwestionowali większość dogmatów, jakie Kościół katolicki przyjął w pierwszych wiekach swojego istnienia, w okresie zakończonym przez sobór chalcedoński (451 r.). Arianie odrzucili najbardziej kluczowe dogmaty, w tym ten o Trójcy Świętej i podwójnej – boskiej i ludzkiej – naturze Chrystusa. Brzmiało to wówczas bardzo obrazoburczo, ale to jest właściwa wykładnia ewangeliczna.
 • Bracia polscy stanowili intelektualną awangardę XVI – i XVII-wiecznej Europy. Nie tylko, jak polska inteligencja w późniejszych czasach, popularyzowali w Polsce wypracowane gdzie indziej idee, ale sami inicjowali kluczowe dla wczesnej nowożytności debaty: na temat wolności religijnej, demokracji politycznej, równości ludzi, relacji wiary i rozumu. Z publicystyką braci polemizowały najwybitniejsze umysły kontynentu, oni sami bez kompleksów dyskutowali z Lutrem, Kalwinem i Kartezjuszem. Idee braci podróżowały do Europy (...), inspirowały one wczesne europejskie oświecenie: myśl Spinozy czy Johna Locke’a, z kluczowymi dla nich ideami praw człowieka, umowy społecznej, religijnej tolerancji, roli rozumu w sprawach wiary.
 • Ich publikacje kwestionujące boskość Chrystusa i istnienie Trójcy Świętej budziły powszechne zgorszenie. W dodatku, w przeciwieństwie do luteran i kalwinistów nie mieli potencjalnych protektorów w państwach ościennych, którzy ich prześladowanie mogli uznać za pretekst do interwencji.
  • Autor: Janusz Tazbir, Krótki kurs historii arian, w: Bracia polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 21.
 • Mija już dwudziesty rok od czasu, jak ta socyniańska zaraza, zrodzona wśród bagien sarmackich, podniosła głowę i rozpanoszyła się, zionąwszy syczącym ohydnym oddechem po całych Niemczech i naszej Holandii, a nawet, przebywszy morze, zapuściła swój jad w ziemię Anglii.
  • Autor: Samuel Maresius, Hydra Socinianismi expugnata (1651); cyt. za: Jarosław Tomasiewicz, Jak Polacy zapoczątkowali Oświecenie..., czasopismo anarchistyczne „Inny Świat” nr 2(17)/2002.
 • Najbardziej radykalny nurt braci polskich głosił całkowitą tolerancję religijną, równość wszystkich istot ludzkich, konieczność zniesienia pańszczyzny i innych form dominacji człowieka nad człowiekiem, kwestionował użycie przemocy i wszelką arbitralną, posługującą się przemocą władzę. Wśród pewnej części arian chrześcijaństwo znalazło swoją realizację w jak najbardziej horyzontalnym, ziemskim projekcie etycznym – projekcie równej wspólnoty wolnych ludzi złączonych przez polityczne rozumienie miłości bliźniego.
 • Niekiedy jednak poglądy braci polskich stanowiły dla przedstawicieli Oświecenia model negatywny. Uważali oni mianowicie, że bracia polscy podjęli najbardziej ambitną w dziejach Europy próbę pogodzenia nauki chrześcijańskiej z rozumem, i że próba ta zakończyła się zupełnym fiaskiem, dostarczając lekcji dla następnych pokoleń, aby nie podejmowały one kolejnych tego rodzaju prób, gdyż są one z góry skazane na niepowodzenie.
  • Autor: Zenon Gołaszewski, Bracia polscy, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2005, s. 324.
  • Zobacz też: chrześcijaństwo, rozum
 • Polscy arianie (...) nigdy nie nawoływali do obalenia siłą istniejącego ustroju, ale wzywali do budowy nowych, wzorowych, chrześcijańskich wspólnot.
  • Autor: Janusz Tazbir, Krótki kurs historii arian, w: Bracia polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 14.
 • Powszechna opinia mówi, że arian wygnano za karę za sprzyjanie Szwedom w okresie potopu. Ale tak naprawdę bracia polscy nie wyróżniali się tu niczym szczególnym, w pierwszym etapie potopu szwedzkiego lwia część szlachty sprzyjała najeźdźcom. Arianie, których delegacja spotkała się z królem szwedzkim Karolem Gustawem jesienią 1655 roku na Wawelu, nie byli pod tym względem wyjątkiem.
  • Autor: Janusz Tazbir, Krótki kurs historii arian, w: Bracia polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 20–21.
 • Z całą siłą bronimy wolności, która kroczy drogą pośrednią między samowolą i tyranią, i chcemy ją ująć w ramy sprawiedliwości oraz zdrowego rozumu, by nie wyrodziła się w samowolę.

Zobacz też: