Doświadczenie

Doświadczenie – wiadomości zdobyte poprzez obserwację, przeżycia.

  • Doświadczenia przykre w młodości przebywa się jak choroby, daleko łacniej i mniej boleśnie niż w późniejszym wieku. Starsi musimy czuć silniej ból i drożej zawody opłacać.
  • Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany.
  • Doświadczenie jest klęską i trzeba wszystko stracić, żeby dowiedzieć się odrobinę.
  • Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.
  • Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia.
  • Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.
    • Experience is the name everyone gives to their mistakes. (ang.)
    • Autor: Oscar Wilde, Wachlarz Lady Windermere (1892) Akt 3, Scena 1. Dumby
  • Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców nawet mej własnej.
  • Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest formą poszukiwania.
  • Natura pełna jest nieskończonych rzeczy, niedostępnych doświadczeniu.
  • Nie pytaj starego, lecz doświadczonego.
    • Opis: przysłowie jakuckie
    • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części jakuckiej: Stanisław Kałużyński, s. 132.
    • Zobacz też: starość
  • Ten, kto spróbuje nieść kota za ogon nauczy się czegoś, czego nie nauczy się w żaden inny sposób.
    • Autor: nieznany
  • Zdobyliśmy nowe doświadczenia –
    radość, potem smak klęski, smutek,
    odrodzenie się nadziei –
    nowe doświadczenia, które można też
    znaleźć w dziewiętnastowiecznych
    pamiętnikach.