Piotr Apostoł

duchowny chrześcijański, pierwszy papież, święty

Piotr Apostoł (zm. ok. 67) – postać biblijna występująca na kartach wszystkich czterech ewangelii Nowego Testamentu, galilejski rybak, uczeń Jezusa Chrystusa, apostoł, święty Kościoła katolickiego uznawany za pierwszego papieża.

Piotr Apostoł na obrazie Rubensa

Ewangelie

edytuj
 • Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie.
  • Źródło: Mk 14, 31
 • Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.
  • Źródło: Łk 5, 5
 • Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
  • Źródło: Łk 9, 19
 • Nie znam tego człowieka, o którym mówicie.
  • Źródło: Mk 14, 71
 • Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem.
  • Źródło: Łk 5, 8
 • Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.
  • Źródło: Mk 10, 28
 • Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie.
  • Źródło: Jn 13, 37
 • Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.
  • Źródło: Jn 6, 68
 • Panie, dokąd idziesz?
  • Źródło: Jn 13, 36
 • Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.
  • Źródło: Jn 21, 17
 • Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
  • Źródło: Mk 9, 5
 • Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!
  • Źródło: Mt 16, 16

Dzieje Apostolskie

edytuj
 • Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.
  • Źródło: Dz 1, 16–17
 • Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
  • Źródło: Dz 3, 12–15
 • Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie.
  • Źródło: Dz 5, 9
 • Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
  • Źródło: Dz 5, 29
 • Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży nabyć można za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swojego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości.
  • Źródło: Dz 8, 20–23
 • Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!
  • Źródło: Dz 9, 34
 • Wstań, ja też jestem człowiekiem.
  • Źródło: Dz 10, 26
 • Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego.
  • Źródło: Dz 10, 28
 • Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
  • Źródło: Dz 10, 34–43
 • Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?
  • Źródło: Dz 10, 47
 • Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
  • Źródło: Dz 12, 11
 • Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni.
  • Źródło: Dz 15, 7–11

Quo vadis

edytuj

O Piotrze Apostole

edytuj
 • Gdyby relikwii Piotra nie było w Rzymie, trzeba by je było wymyślić. Zresztą niewykluczone, że tak się stało. Naukowcy nigdy nie potwierdzili jednoznacznie, że czczone w Watykanie szczątki rzeczywiście należały do apostoła. Mamy tu do czynienia z archetypem ofiary założycielskiej. Tak jak śmierć Chrystusa na krzyżu legła u podstaw Kościoła, tak ciało Piotra nadawało moc papiestwu.
 • Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół.
 • Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, (…).
 • Koryfeusz chóru, rzecznik zespołu apostołów, głowa grona apostolskiego, przywódca całego świata, podwalina Kościoła.
 • Książę Apostołów.
  • Autor: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza 17, 6.
 • Któż nie wie, że pierwszym ze wszystkich Apostołów jest Piotr?
 • Nie słyszano, by Piotr kiedykolwiek uczestniczył w procesji przybrany w klejnoty i jedwabie czy w złotej koronie otoczony rycerzami.
 • Na nim jednym [Jezus] buduje swój Kościół i poleca mu owce swoje, aby je pasł. (…) Piotrowi dane jest pierwszeństwo, aby okazać, że jeden jest Kościół Chrystusa i jedna katedra.
 • Pan powiedział do Piotra, do jednego tylko, aby zbudować jedność tylko na jednym.
  • Autor: św. Pacjan z Barcelony
  • Źródło: „Zawsze Wierni” nr 6 (175), listopad-grudzień 2014, s. 59.
 • Podpora Kościoła.
 • Szczególnie wybrany i pierwszy z uczniów Chrystusa.
 • Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? (...) Paś baranki moje!
 • Ten jest, który usłyszał: paś owce moje, któremu powierzona jest owczarnia.
 • Ten, któremu Chrystus powierzył lud swój, pierwszy wśród Apostołów.
 • Wszystkim, znającym ewangelię, wiadomo, że księciu wszystkich Apostołów Piotrowi głos Pański zlecił staranie o całym Kościele.
  • Autor: św. Grzegorz I, 1.4. ep. 32 ad Maurit. imp.
 • Zmiłuj się nade mną, Piotrze Apostole. Wspomnij na słabość ludzką, a miłosierdzie Boże. Czyż to nie ty byłeś uczniem Chrystusa i z ust Jego słuchałeś nauk, widziałeś przykład dany nam przez Jego życie? Wspomnij, jak z bólem i smutkiem w sercu prosił cię, byś nie spał, a czuwał z Nim na modlitwie, a tyś zasnął – i On trzykrotnie zastał cię śpiącego. Tak też ja czyniłem. Przypomnij sobie, jak mu przyrzekałeś nie zaprzeć się Go do śmierci i jak trzykrotnie zaparłeś się Go, gdy prowadzono cię do Kajfasza. Tak też ja czyniłem. Przypomnij sobie, że wyszedłeś i gorzko zapłakałeś, gdy usłyszałeś pianie koguta. Ja też to uczyniłem. Nie możesz mnie nie wpuścić [do Raju].
  • Autor: Lew Tołstoj, Pokutujący grzesznik
  • Źródło: „W drodze”, 1986, nr 11–12, s. 137–139., tłum. Wacława Maria Korzyn, cyt. za: Legendy chrześcijańskie, tłum. Adam Szymanowski, wybór: Stanisław Klimaszewski, Luigi Santucci, Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, s. 342.