Ewangelia Jana

księga Nowego Testamentu

Ewangelia Jana – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Najstarszy zachowany fragment Ewangelii wg Jana, tzw. Papirus Rylands z pocz. II wieku
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Biblia Tysiąclecia (od 1965)

edytuj
 • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
  • Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. (gr.)
  • In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 1:1–2 (wyd. II Biblii Tysiąclecia)
 • Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 2:19 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
  • Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (gr.)
  • Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 3:16 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 4:14 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 6:35 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
  • ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. (gr.)
  • Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo die. (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 6:54 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 8:7 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
  • Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. (gr.)
  • Ego sum lux mundi; qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae. (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 8:12 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 10:1 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 10:14 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
  • Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. (gr.)
  • Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etsi mortuus fuerit, vivet; et omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 11:25–26 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 13:34 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 14:2 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
  • Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. (gr.)
  • Ego sum via et veritas, et vita. (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 14:6 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 14:16–17
 • Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
  • Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· (gr.)
  • Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis (łac.)
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 14:27 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 15:13 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 15:26 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Jam zwyciężył świat.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 16:33
 • Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 18:36 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 19:11 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Pan mój i Bóg mój!
 • Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 20:29 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 21:18 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)
 • Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 21:24 (wyd. III Biblii Tysiąclecia)

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 • Na początku był Słowo [Jezus Chrystus], a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.  Ten był na początku u Boga.  Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć.
  Tym, co zaczęło istnieć  poprzez niego, było życie, a życie było światłem ludzi.  I światło świeci w ciemności, a ciemność go nie przemogła. A Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę, jaka się od ojca należy jednorodzonemu synowi; i był pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.
  • Źródło: Jn 1, 1–5, 14
 • Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata!
  • Opis: o Jezusie.
  • Źródło: Jn 1, 29
 • Jeżeli wam mówiłem o sprawach ziemskich, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o sprawach niebiańskich?
  • Źródło: Jn 3, 12
 • Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne.  Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego wybawiony.  Kto w niego wierzy, nie ma być osądzony. Kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
  • Źródło: Jn 3, 16–18
 • Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży.
  • Źródło: Jn 3, 36
 • Kto zaś napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy nie będzie odczuwał pragnienia, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku udzielaniu życia wiecznego.
 • Bóg jest Duchem, a ci, którzy go czczą, muszą oddawać cześć duchem i prawdą.
 • Moim pokarmem jest wykonywanie woli tego, który mnie posłał, i dokończenie jego dzieła.
 • Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili to co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci którzy dopuszczali się tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu.
 • Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. (…) Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, w ogóle nie zgłodnieje, a kto we mnie wierzy, przenigdy nie odczuje pragnienia. (…) zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.  A wolą tego, który mnie posłał, jest, żebym nic nie stracił ze wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatnim.  Albowiem wolą mego Ojca jest, żeby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim.
 • Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli Ojciec, który mnie posłał, go nie pociągnie; a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim.
 • Przestańcie osądzać na podstawie wyglądu zewnętrznego, ale osądzajcie sądem prawym.
 • Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, ten na pewno nie będzie chodził w ciemności, lecz posiądzie światło życia.
 • A ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie pozostawił mnie samego, ponieważ zawsze czynię to, co się jemu podoba.
 • Jeżeli pozostajecie w moim słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
 • Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca. Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
 • A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.  Ojciec miłuje mnie dlatego, że ja daję swą duszę, aby ją znowu otrzymać. Nikt mi jej nie zabiera, lecz ja daję ją sam z siebie. Mam prawo ją dać i mam prawo ją znowu otrzymać. (…) Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one podążają za mną.  I ja daję im życie wieczne, a one na pewno nie zostaną zgładzone i nikt ich nie wyrwie z mojej ręki.  To, co mi dał mój Ojciec, jest większe niż wszystko inne i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
 • Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje, a każdy, kto żyje i we mnie wierzy, przenigdy nie umrze.
 • Kto kocha swą duszę, ten ją niszczy, ale kto nienawidzi swej duszy w tym świecie, ten ją ustrzeże dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi usługiwać, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi usługuje, Ojciec będzie go szanował.
 • Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie.  Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość
 • A o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to uczynię, żeby Ojciec był otoczony chwałą w związku z Synem. Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię.
 • Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja.
  • Autor: Jezus Chrystus
  • Opis: werset ten pokazuje, że Jezus i Bóg nie są równością.
  • Źródło: Jn 14:28b
 • To wam nakazuję, żebyście się wzajemnie miłowali.
 • Jeśli świat was nienawidzi, wy wiecie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli częścią tego świata, świat kochałby to, co jest jego własnością. A ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi.
 • To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
 • Nie są częścią świata, jak i ja nie jestem częścią świata.
 • W owym dniu będziecie wiedzieć, że ja jestem w jedności z moim Ojcem, a wy w jedności ze mną, ja zaś w jedności z wami.  Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A tego, kto mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i ja go umiłuję, i wyraźnie mu się pokażę
 • Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyli by, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd.
 • Szczęśliwi, którzy nie widzą, a jednak wierzą.
 • Kiedy już zjedli śniadanie, Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy mnie bardziej od tych miłujesz?” Ten mu rzekł: „Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham”. Powiedział do niego: „Karm moje baranki”. Znowu powiedział do niego, po raz drugi: „Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz?” Rzekł mu: „Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham”. Powiedział do niego: „Paś moje owieczki”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz?” Piotr zasmucił się, iż rzekł do niego po raz trzeci: „Czy mnie kochasz?” Rzekł mu więc: „Panie, ty wiesz wszystko; ty dobrze wiesz, że cię kocham”. Jezus powiedział do niego: „Karm moje owieczki. Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Gdy byłeś młodszy, przepasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce i ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, gdzie nie chcesz”.
  • Źródło: Jn 21, 15–18
 • Jest też zresztą wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał; a gdyby je spisano ze wszystkimi szczegółami, sądzę, że cały świat nie pomieściłby spisanych zwojów.
  • Źródło: Jn 21, 25

Inne przekłady

edytuj
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,
a swoi go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –

którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν,
ὃ γέγονεν.

ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,
καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων•

καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,
ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης•

οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν,
ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,
ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ.

οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,
ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
ὁ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον,
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

ἐν τῷ κόσμῳ ἦν,
καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο
καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν,
καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτὸν,
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοὺ γενέσθαι,
τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αυτοῦ,

οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων,
οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς,
οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς
ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο,
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,
καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός,
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
 • Źródło: J 1:1–14

Zobacz też

edytuj