Biblia Paulistów – katolicki przekład Biblii na język polski wydany przez Towarzystwo Świętego Pawła.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament edytuj

Księga Rodzaju edytuj

Księga Wyjścia edytuj

Księga Kapłańska edytuj

 • Człowiek dotknięty trądem będzie nosił podarte ubranie, włosy będzie miał w nieładzie, zasłoni sobie brodę i będzie wołał: „Nieczysty! Nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał sam, za obozem.
 • Jeśli jakiś mężczyzna współżył z kobietą podczas jej miesiączki, odkrył jej nagość, odsłaniając przy tym źródło jej krwi, a także ona odsłoniła źródło jej krwi, to oboje zostaną uśmierceni ze swego ludu.
 • Nie wolno wam składać na ofiarę dla PANA zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, rozbite, oderwane lub wycięte – takich rzeczy nie wolno wam czynić w waszym kraju.

Księga Liczb edytuj

Księga Powtórzonego Prawa edytuj

Księga Jozuego edytuj

Księga Sędziów edytuj

Księga Rut edytuj

Pierwsza Księga Samuela edytuj

Druga Księga Samuela edytuj

Pierwsza Księga Królewska edytuj

Druga Księga Królewska edytuj

Pierwsza Księga Kronik edytuj

Druga Księga Kronik edytuj

Księga Ezdrasza edytuj

Księga Nehemiasza edytuj

Księga Tobiasza edytuj

Księga Judyty edytuj

Księga Estery edytuj

Pierwsza Księga Machabejska edytuj

Druga Księga Machabejska edytuj

Księga Hioba edytuj

 • Niech przepadnie dzień, w którym się narodziłem, i noc która oznajmiła: „Począł się chłopiec!”.

Księga Psalmów edytuj

Księga Przysłów edytuj

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa edytuj

Pieśń nad Pieśniami edytuj

 • Jak piękne są twe stopy w sandałach!
  O córko książęcego rodu!
  Linia bioder jest jak kolia,
  jak dzieło rąk mistrza.
 • Ja jestem mego ukochanego
  i do mnie się zwraca jego pożądanie.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 7, 11
  • Zobacz też: pożądanie
 • Choć, mój ukochany,
  wyjdźmy w pola,
  nocujmy po wioskach!
  Wyjdziemy rankiem do winnic,
  zobaczymy, czy winorośl wypuściła pąki,
  czy się rozwinęły kwiaty winnego krzewu,
  czy zakwitły granatowce.
  Tam cię obdaruję moim kochaniem.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 7, 12–13

Księga Mądrości edytuj

Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk edytuj

Księga Izajasza edytuj

Księga Jeremiasza edytuj

Lamentacje edytuj

Księga Barucha edytuj

Księga Ezechiela edytuj

 • Gdy powiem bezbożnemu: Na pewno umrzesz, a ty mu tego nie przekażesz, aby go odwieść od bezbożnego postępowania i aby dzięki temu mógł ocalić życie, to on umrze z własnej winy, ale ty odpowiesz za jego krew.
 • Tak mówi BÓG. Biada głupim prorokom, którzy kierują się własnym urojeniem, choć nic nie widzieli.

Księga Daniela edytuj

 • Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać wieki.

Księga Ozeasza edytuj

 • Efraim otoczył Mnie kłamstwem, a dom Izraela oszustwem. Lecz Juda służy jeszcze Bogu i mocno trzyma się świętości.

Księga Joela edytuj

Księga Amosa edytuj

 • Ten, co uczynił Plejady i Oriona,
  przemienia ciemności w świt poranka,
  a dzień w noc zamienia.
  Ten, co przywołuje wody morskie,
  rozlewa je po powierzchni ziemi.
  Nosi On imię PAN.

Księga Abdiasza edytuj

 • Z powodu przemocy wobec brata twego, Jakuba, okryjesz się hańbą i przepadniesz na wieki.

Księga Jonasza edytuj

 • PAN posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.

Księga Micheasza edytuj

 • A ty, Betlejem Efrata,
  tak małe jesteś wśród judzkich osiedli!
  Z ciebie wyjdzie mi Ten,
  który będzie władcą w Izraelu.
  Jego początki sięgają praczasu
  i dni wieczności.

Księga Nahuma edytuj

 • Gdzież teraz jest jaskinia lwów
  i miejsce zabaw lwiątek?
  Tutaj miał lew swoją kryjówkę,
  a jego młodych nikt nie płoszył.
  Wielką zdobycz przynosił lew swoim młodym,
  lwicom nie skąpił ze swojego łupu,
  jaskinie napełnił zdobyczą
  i łupem swoje kryjówki.

Księga Habakuka edytuj

Księga Sofoniasza edytuj

Księga Aggeusza edytuj

Księga Zachariasza edytuj

Księga Malachiasza edytuj

Nowy Testament edytuj

Ewangelia wg św. Mateusza edytuj

Ewangelia wg św. Marka edytuj

Ewangelia wg św. Łukasza edytuj

 • Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, (...).

Ewangelia wg św. Jana edytuj

Dzieje Apostolskie edytuj

List św. Pawła do Rzymian edytuj

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian edytuj

Drugi list św. Pawła do Koryntian edytuj

List św. Pawła do Galatów edytuj

List św. Pawła do Efezjan edytuj

List św. Pawła do Filipian edytuj

List św. Pawła do Kolosan edytuj

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan edytuj

Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan edytuj

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza edytuj

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza edytuj

List św. Pawła do Tytusa edytuj

List św. Pawła do Filemona edytuj

List do Hebrajczyków edytuj

List św. Jakuba Apostoła edytuj

Pierwszy list św. Piotra Apostoła edytuj

Drugi list św. Piotra Apostoła edytuj

Pierwszy list św. Jana Apostoła edytuj

Drugi list św. Jana Apostoła edytuj

Trzeci list św. Jana Apostoła edytuj

List św. Judy Apostoła edytuj

Apokalipsa św. Jana edytuj

Zobacz też edytuj