Duch Święty

różnie rozumiana istota nadprzyrodzona w chrześcijaństwie

Duch Święty – w wielu wyznaniach chrześcijańskich (m.in. katolicyzmie, prawosławiu, większości wyznań protestanckich) trzecia Osoba Trójcy Świętej, równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze.

O Duchu Świętym

edytuj

Stary Testament

edytuj
 • I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
  • Źródło: Księga Joela 3, 1–2 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] – mówi Pan Zastępów.
  • Źródło: Księga Zachariasza 4, 6 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)

Nowy Testament

edytuj
 • (…) lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie (…) On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
  • Opis: słowa Jana Chrzciciela o Jezusie.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Mateusza 3, 11
 • A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Mateusza 3, 16 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Opis: słowa Jezusa skierowane do apostołów.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Mateusza 28, 19 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 4, 24 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
  • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 14, 16–17 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. (…) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
  • Opis: moment zstąpienia Ducha Świętego na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy.
  • Źródło: Dzieje Apostolskie 2, 2–4 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
  • Źródło: List św. Pawła do Rzymian 8, 14 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
  • Źródło: List św. Pawła do Rzymian 8, 16 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
  • Źródło: List św. Pawła do Rzymian 8, 26 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
  • Źródło: 1 List do Koryntian 6, 19 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.
  • Źródło: 1 List do Koryntian 12, 3 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
  • Źródło: 1 List do Koryntian 12, 8–11 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych
  • Źródło: List do Efezjan 6, 17–18 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana 2, 7 (wyd. IV Biblii Tysiąclecia)
 • Czyż dzisiaj Duch Święty nie jest udzielany? Dlaczego więc dziś nikt nie mówi językami wszystkich narodów, tak jak mówił nimi każdy, kto tamtego dnia został napełniony Duchem Świętym? Dlaczego? Bo tamta zapowiedź dziś już jest wypełniona. (…) Wówczas mały Kościół, który się mieścił w jednym domu, mówił językami wszystkich narodów, dziś wielki Kościół na Wschodzie i na Zachodzie też mówi językami wszystkich narodów.
  • Autor: św. Augustyn, Mowa 267,3; por. 71, 10; 175, 3; Państwo Boże 18, 49; Objaśnienie II Psalmu 18, 10.
 • Działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródłem radości i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co stanie się kiedyś z nami.
 • Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, to otrzymuje światło dla swoich cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie dostrzegał. Podobnie i ten, który został uznany godnym daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu nieznane.
 • O tajemniczy Płomieniu,
  Źródło miłości i prawdy,
  Pocieszycielu strapionych,
  Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

  Ożywcza roso w znużeniu,
  Ogniu wśród chłodu zwątpienia
  I jasne światło nadziei,
  Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
  • Źródło: hymn brewiarzowy z modlitwy w ciągu dnia III tygodnia psałterza, Liturgia godzin IV, Poznań 1988, s. 502.
 • Ostatecznie ciało zawsze musi być uległe duchowi. Istnieje duch bez ciała, ale nie sposób, by istniało ciało bez ducha. Wynika z tego, że ciało oderwane od ducha przestaje być ciałem. Powstaje pytanie, jakiemu duchowi ciało jest uległe. Może to być duch tego świata albo też Duch Święty. Ciało uległe Duchowi Świętemu, będące jego mieszkaniem, jest autentycznie wolne.
 • Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.
 • Także Duch Święty, pochodzący od Ojca i Syna, nie jest oddzielony od Ojca ani nie jest oddzielony od Syna.
  • Spiritus quoque sanctus cum precedit a Patre et Filio, non separatur a Patre non separatur a Filio. (łac.)
  • Autor: Ambroży z Mediolanu
  • Źródło: O Duchu Świętym, I, 11, 120.
  • Zobacz też: Filioque
 • Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios.
 • Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
  Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
  Przyjdź i napełnij nasze serca
  Ożywczym światłem swojej łaski.

  Słowa, uczynki, myśl i wola
  Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
  Miłość niech jasnym ogniem płonie,
  by mogła objąć wszystkich ludzi.
  • Źródło: hymn brewiarzowy z modlitwy w ciągu dnia I tygodnia psałterza, Liturgia godzin IV, Poznań 1988, s. 501.
 • „Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra”. Przybycie Jego jest łagodne i pełne dobroci; pełna słodyczy jest Jego wonność, a Jego jarzmo jest nader lekkie. Jego nadejście poprzedzają promienie światłości i wiedzy. Przybywa On jako braterski opiekun naszego wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, oświecać umysł, najpierw tego, kto Go przyjmuje, a poprzez niego oświecać także innych.
 • Królu Niebieski, Pocieszycielu,
  Duchu Prawdy, który wszędzie,
  i wszystko napełniasz: skarbnico
  dobroci, i żywota Dawco, przyjdź
  i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od
  wszelkiej zmazy, i zbaw Dobrotliwy
  Dusze nasze.
  • Źródło: Modlitwa do Ducha Świętego "Królu niebieski", Akatist i Moleben, dwa sławne Kościoła Wschodniego do Matki Boskiey nabozenstwa, Wilno 1764, s. 34.

Zobacz też:

 
 
Wikisłownik
Zobacz też hasło Duch ŚwiętyWikisłowniku