Koran

święta księga islamu

Koran – święta księga islamu.

 • A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie, chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki
  • Źródło: Sura medyńska dziewiąta, ajat 5
Koran
 • A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący!
  • Źródło: Sura Al-Anfal, 8, 61; tłum. Józef Bielawski
  • Zobacz też: pokój
 • Allah! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły.
 • Czyż będziecie popełniać szpetotę, skoro jasno widzicie? Cóż będziecie zwracać się do mężczyzn pod wpływem namiętności, zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jesteście ludem nieświadomym!
 • Czyż nie widzicie, jak niebo i ziemia łączą się, aby głosić chwałę Przedwiecznego. Ptaki po lasach chwalą Go na swój sposób. Wszystkie istoty stworzone, znają hołd jaki Mu są winne, a Jemu wiadome jest co one czynią.
 • I mów: Prawda pochodzi od waszego Pana.
  Przeto kto chce, niech wierzy,
  a kto nie chce, niech nie wierzy!
 • Iluż Proroków ogłaszało ludom prawa Boga? Żaden z nich nie ustrzegł się ich szyderczych naigrywań.
 • Jeśli przyjdzie do ciebie nieznajomy i poprosi, abyś go przyjął pod swój dach, ugość go, a znajdziesz łaskę w oczach Allaha.
 • Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych, to zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych, ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją.
 • Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!
  • Źródło: Sura An-Nisa 4, 34; tłum. Józef Bielawski
  • Zobacz też: kobieta
 • Nie dostąpicie pobożności, dopóki nie będziecie czynili ofiary z rzeczy ulubionych.
 • Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki nie dokona on całkowitego podboju ziemi.
 • Niech bogaty stosuje swe wydatki, do dostatków, a ubogi do możności; albowiem po ubóstwie nastąpią dostatki.
 • O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!
  • Źródło: Sura Al-Maida 5, 51; tłum. Józef Bielawski
 • Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi (…), a jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie”. „A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju (…), chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie”.
  • Źródło: Sura An-Nisa, ajaty 89 i 9
 • Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.
  • Źródło: Sura Al-Fatiha 1, 5–7; tłum. Józef Bielawski.
 • Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto ratuje człowieka, czyni tak, jakby ratował całą ludzkość.
  • Źródło: Sura Al-Maida 5, 32; tłum. Józef Bielawski
  • Zobacz też: zabójstwo
 • To jest podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka, którego smak się nie zmienia, i strumyki wina – rozkosz dla popijających.
 • Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących!
  • Źródło: Sura Al-Bakara 2, 223; tłum. Józef Bielawski
 • Zaleć niewiastom, aby spuszczały oczy, aby strzegły swej czystości, i tylko to ze swego ciała okazywały, co powinno być odkryte.
 • Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!
 • Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiarę i nie wierzą.
 • Zaprawdę, wysiłki wasze są różnorodne! Ale ten, kto daje i jest bogobojny i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą – temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.
 • Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców! I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym! – Ale jeśli oni się powstrzymają… – zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga. A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym! Miesiąc święty za miesiąc święty. Rzeczy święte podlegają talionowi. A jeśli kto odnosi się wrogo do was, to i wy odnoście się wrogo do niego, podobnie jak on odnosi się wrogo do was. I bójcie się Boga! I wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi!
  • Źródło: Sura Al-Bakara 2, 190–194; tłum. Józef Bielawski

O Koranie

 • Dla każdego, kto znając Stary i Nowy Testament, czyta z kolei Koran, staje się rzeczą jasną, że dokonał się w nim jakiś proces redukcji Bożego Objawienia. Nie można nie dostrzec odejścia od tego, co Bóg sam o sobie powiedział, naprzód w Starym Testamencie przez proroków, a ostatecznie w Nowym Testamencie przez swojego Syna. Całe to bogactwo samoobjawienia się Boga, które stanowi dziedzictwo Starego i Nowego Przymierza, zostało w jakiś sposób w islamie odsunięte na bok.
  • Autor: Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, wyd. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 82.
 • Koran nie może równać się z Biblią, już nawet tylko jako dzieło literatury (…) – nie ma w nim tej potęgi słowa, jaka bije z niej.
  • Autor: Bogusław Wolniewicz
  • Źródło: Tomasz Sommer, Wolniewicz – zdanie własne, 3S Media, Warszawa 2011, s. 148.
 • Księga, która wzywa do brutalnego zabijania wszystkich, którzy się uznają jej autorytetu; która wzywa do ścinania głów, krzyżowania i okaleczania; która usprawiedliwia kradzież, wymuszanie oraz seksualne niewolenie „niewiernych” kobiet i dzieci; księga, która wzywa do rzeczy bezbożnych, a podaje, że została napisana przez Boga, jest z zasady fałszywa.
  • A book that calls for savagely killing all who do not submit to its authority; that calls for beheadings, crucifixions, and mutilations; that justifies theft, extortion, and the sexual enslavement of "infidel’ women and children; a book that calls for everything ungodly but claims to have been written by God is false on principle. (ang.)
  • Autor: Raymond Ibrahim, Koran’s Contents — Not Carbon Dating — Cast More Doubt on Islam, raymondibrahim.com, 3 września 2015
 • Mozolna lektura jak nigdy dotąd, męcząca, pomieszana sieczka, prostacka, nieokraszona. Nic poza poczuciem obowiązku nie może zmusić Europejczyka do przebrnięcia przez Koran.
  • Autor: Thomas Carlyle
  • Źródło: H.A. Gibb, Mohammedanism. An Historical Survey, s. 37.
 • Prawdziwy islam i poprawna interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy.
  • Autor: papież Franciszek, Evangelii gaudium, 253.
 • Wystarczy spojrzeć na Koran: ta marna książka wystarczyła do stworzenia religii światowej, do zaspokojenia od 1200 lat metafizycznej potrzeby niezliczonych milionów ludzi, stała się podstawą ich moralności i znacznej pogardy wobec śmierci, a także potrafiła zagrzać ich do krwawych wojen i dalekosiężnych podbojów. Tutaj odnajdujemy najsmutniejszą i najuboższą postać teizmu. Być może wiele zagubiło się przez przekład, ale nie udało mi się znaleźć w Koranie ani jednej wartościowej myśli.
 • Z literackiego punktu widzenia Koran nie może wiele zaoferować. Deklamacje, repetycje, infantylizm, brak logiki i spójności czyha na nieprzygotowanego czytelnika na każdej stronie. To doprawdy poniżające dla ludzkiego intelektu uświadomić sobie, że marna literatura ta stała się przedmiotem nieskończonych komentarzy oraz to, że miliony ludzi marnują czas przyswajając ją sobie.
  • Autor: Salomon Reinach, Orpheus. A history of Religion, Nowy Jork 1932, s. 176.

Zobacz też