Osobowość – zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.

  • Historyczna teoria osobowości wskazuje więc, iż rozwój osobowości przebiega zawsze w konkretnych warunkach historycznych i polega w gruncie rzeczy na takim wyborze drogi życia, dzięki któremu człowiek pozostawałby w przymierzu z zasadniczym nurtem dziejowym rozwoju cywilizacji, choćby nawet za cenę walki z istniejącymi „faktami dokonanymi”, za cenę ofiar w tej walce ponoszonej.
    • Autor: Bogdan Suchodolski, Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym, w: Moralność i wychowanie, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 192.
  • (…) stworzyć własną osobowość znaczy – uświadomić sobie swoje stosunki, a zmienić swą osobowość to tyle, co zmienić całokształt tych stosunków.
    • Autor: Antonio Gramsci Pisma wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 40–41.