Jan Guz

polski działacz związkowy

Jan Guz (1956–2019) – polski działacz związkowy, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jan Guz
  • Pracownicy, zniechęceni brakiem standardów pracy, skalą niewypłacania wynagrodzeń i ich niską wysokością wybierają zagraniczne rynki pracy, gdzie są bardziej cenieni. W konsekwencji prowadzona przez pracodawców polityka niskich płac, ma (i będzie miała) dramatyczne odbicie w sytuacji demograficznej Polski.
  • W 2012 r. godzina pracy pracownika kosztowała pracodawcę w Polsce 7,4 euro przy średniej unijnej wynoszącej 23,4 euro. Dla porównania, w Szwecji godzinowe koszty pracy wyniosły 39,0 euro na godzinę, w Belgii 37,2 euro, w Słowenii 14,9 euro. Dane OECD wskazują, że pod względem udziału podatków w ogólnych kosztach zatrudnienia pracownika Polska znajduje się poniżej średniej liczonej dla krajów OECD. W 2011 roku udział podatków w całkowitych kosztach pracy w Polsce wyniósł 34,3 proc., podczas gdy w Belgii wyniósł on 55,5 proc., w Niemczech 49,8 proc., we Francji 49,4 proc., w Słowenii 42,6 proc.
  • Wzrost skali nieoskładkowanych umów w niedalekiej przyszłości będzie skutkował tym, że pomimo podniesienia wieku emerytalnego, wiele osób nie będzie miało stażu ubezpieczeniowego i będzie zmuszone korzystać z pomocy społecznej. Liberalna polityka państwowa wspierana przez pracodawców uszczupla finanse publiczne i sprawia, że biedni pracujący muszą korzystać z pomocy społecznej. Jednocześnie państwo umacnia patologiczne zjawiska, utrzymując w ustawie o zamówieniach publicznych kryterium niskiej płacy jako rozstrzygające.