Arthur M. Schlesinger, Jr.

amerykański historyk
(Przekierowano z Arthur Schlesinger)

Arthur M. Schlesinger, Jr. (1917–2007) – amerykański historyk.

  • Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Arthur M. Schlesinger, Jr.