Paweł Borecki

polska prawnik

Paweł Borecki (ur. 1974) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa wyznaniowego, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Jesienią 2006 roku ówczesny premier składał wizytę w Stolicy Apostolskiej i w rozmowie z papieżem Benedyktem XVI miał zabiegać o pozostawienie stolicy prymasowskiej w Warszawie, bo akurat przygotowywano rozdział gnieźnieńsko-warszawskiej unii personalnej. Jarosław Kaczyński argumentował, że prymas powinien rezydować w Warszawie.
  • Nasz system określa się potocznie mianem przyjaznego rozdziału państwa od związków wyznaniowych. Obowiązuje zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, która wyklucza istnienie Kościoła państwowego. Mamy także zasadę bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz zasadę niezależności państwa i związków wyznaniowych. Z kolei zasada współdziałania państwa i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego wyklucza antagonizm między tymi podmiotami. Zasady te tworzą w sumie system, który nie rozdziela w sposób klarowny świeckiej sfery państwa oraz sfery religijnej. Istniejące normy stanowią podstawę dla przenikania pierwiastka religijnego w sferę działania państwa.
  • To szokujące. Dziwię się, że prezes przyjął to odznaczenie, a szczególnie, że przyjął je jako urzędujący prezes. To stawia wielki znak zapytania nad jego bezstronnością. Kiedy mówię, że Trybunał jest w sprawach wyznaniowych stronniczy, ludzie patrzą na mnie z niedowierzaniem, mówią, że to „zbyt daleko idące stwierdzenie”. A tu fakty mówią same za siebie!