List do Galatów

Księga Nowego Testamentu

List do Galatów, List do Galacjan – jeden z listów św. Pawła z Tarsu, znajdujący się w Nowym Testamencie.

Cytat z Listu do Galatów

Biblia Gdańska

edytuj
 • Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy.
  • Źródło: Gal 6, 2

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!
  • Źródło: Gal 1:8
 • Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
  • Źródło: Gal 3:28
 • Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!
  • Źródło: Gal 4:4
 • Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
  • Źródło: Gal 5:14
 • A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
  • Źródło: Gal 5, 24 (wydanie II, 1971)
 • Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe.
  • Źródło: Gal 6, 2 (wydanie II, 1971)
 • Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
  • Źródło: Gal 3, 28

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • (…) choćbyśmy nawet my albo choćby anioł z nieba oznajmił wam jako dobrą nowinę coś poza tym, co wam oznajmiliśmy jako dobrą nowinę, niech będzie przeklęty.
  • Źródło: Gal 1, 8
 • A jeśli chodzi o tych, którzy się wydawali czymś, nie robi mi różnicy, jakimi ludźmi byli przedtem; Bóg nie kieruje się wyglądem zewnętrznym człowieka – ci wybitni mężowie nie udzielili mi w gruncie rzeczy nic nowego.
  • Źródło: Gal 2, 6
 • (…) człowiek zostaje uznany za prawego nie dzięki uczynkom prawa, lecz tylko na podstawie wiary w Chrystusa Jezusa (…).
  • Źródło: Gal 2, 16
 • (…) Bóg jest tylko jeden.
  • Źródło: Gal 3, 20
 • (…) stójcie mocno i nie dajcie się znowu zaprząc w jarzmo niewoli.
  • Źródło: Gal 5, 1
 • (…) zostaliście powołani do wolności; tylko nie używajcie tej wolności jako bodźca dla ciała, lecz z miłości służcie jedni drugim jak niewolnicy.  Bo całe Prawo spełnia się w jednej wypowiedzi, mianowicie: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”.  Jeżeli jednak wciąż się nawzajem kąsacie i pożeracie, to baczcie, żebyście się nawzajem nie unicestwili.
  • Źródło: Gal 5, 13–15
 • Stale postępujcie według ducha, a nie spełnicie żadnego pragnienia ciała.
  • Źródło: Gal 5, 16
 • Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego.
   Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo.
  • Źródło: Gal 5, 19–23
 • Nie popadajmy w próżność, pobudzając się wzajemnie do współzawodnictwa, jedni wobec drugich pałając zawiścią.
  • Źródło: Gal 5, 26
 • Jedni drugich brzemiona noście i w ten sposób spełniajcie prawo Chrystusowe.
  • Źródło: Gal 6, 2
 • (…) niech każdy sprawdza, jakie jest jego dzieło, a wtedy będzie miał powód do radosnego uniesienia ze względu na samego siebie, a nie w porównaniu z drugim. Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar.
  • Źródło: Gal 6, 4–5
 • Nie dajcie się wprowadzić w błąd: Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić. Albowiem co człowiek sieje, to będzie też żąć; bo kto sieje ze względu na swe ciało, ten z ciała żąć będzie zepsucie, ale kto sieje ze względu na ducha, ten z ducha żąć będzie życie wieczne.  A zatem nie ustawajmy w czynieniu tego, co szlachetne, bo w stosownej porze będziemy żąć, jeśli się nie znużymy. Istotnie więc, dopóki mamy czas sprzyjający temu, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze.
  • Źródło: Gal 6, 7–10

Zobacz też

edytuj