Księga Ezdrasza

księga Starego Testamentu

Księga Ezdrasza – księga biblijna Starego Testamentu.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo Jehowy z ust Jeremiasza, Jehowa pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić, i to również na piśmie, co następuje:
  „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji: «Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa, Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim. Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela – on jest prawdziwym Bogiem – dom, który był w Jerozolimie. I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz, niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, i mieniem, i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimie’».
  • Źródło: Ezdr. 1:1–4
 • I zaczęli odpowiadać śpiewem, wysławiając Jehowę i składając mu dzięki, «bo jest dobry, bo jego lojalna życzliwość wobec Izraela trwa po czas niezmierzony». Cały zaś lud wydawał donośne okrzyki, wysławiając Jehowę w związku z położeniem fundamentu domu Jehowy.
  • Źródło: Ezdr. 3:11
 • (...) a byli z nimi prorocy Boży, udzielający im pomocy.
  • Źródło: Ezdr. 5:2
 • A nad starszymi Żydów było oko ich Boga i tamci nie mogli ich powstrzymać, dopóki wiadomość nie dojdzie do Dariusza, a potem nie zostanie przysłany z powrotem urzędowy dokument w tej sprawie.
  • Źródło: Ezdr. 5:5
 • Ponieważ jednak nasi ojcowie rozdrażnili Boga niebios, wydał ich w rękę Nebukadneccara, króla Babilonu, Chaldejczyka, a on zburzył ten dom, lud zaś uprowadził do niewoli w Babilonie.
  • Źródło: Ezdr. 5:12
 • Jeśli więc królowi wyda się to dobre, niech zbadają w królewskim domu skarbów, który jest tam w Babilonie, czy tak się rzecz ma, że przez króla Cyrusa został wydany rozkaz, by odbudowano ten dom Boży w Jerozolimie; i niech nam zostanie przysłana decyzja króla w tej sprawie.
  • Źródło: Ezdr. 5:17
 • I zostaje przeze mnie wydany rozkaz, że ktokolwiek przekroczy to postanowienie, temu zostanie wyrwana z domu belka i będzie na niej zawieszony, a jego dom będzie z tego powodu zamieniony w ustęp publiczny. A Bóg, który sprawił, że tam przebywa jego imię, niech obali każdego króla i lud, który wyciąga rękę, by dopuścić się wykroczenia i zniszczyć ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydaję rozkaz. Niech zostanie niezwłocznie wykonany
  • Źródło: Ezdr. 6:11, 12
 • A synowie Izraela, kapłani i Lewici oraz reszta byłych wygnańców z radością obchodzili uroczystość oddania do użytku tego domu Bożego.
  • Źródło: Ezdr. 6:16
 • (...) tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu; a był biegłym przepisywaczem w dziedzinie Prawa Mojżeszowego, które dał Jehowa, Bóg Izraela, tak iż król spełnił każde jego życzenie stosownie do spoczywającej nad nim ręki Jehowy, jego Boga.
  • Źródło: Ezdr. 7:6
 • A na każdym, kto nie zacznie wprowadzać w czyn prawa twojego Boga i prawa króla, niech będzie niezwłocznie wykonany wyrok: czy to skazujący na śmierć, czy na wygnanie, czy na grzywnę pieniężną, czy na uwięzienie
  • Źródło: Ezdr. 7:26
 • Ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy go szukają ku dobremu, lecz jego siła i gniew są przeciw wszystkim, którzy go opuszczają
  • Źródło: Ezdr. 8:22
 • (...) ręka naszego Boga była nad nami, tak iż nas wyzwolił z dłoni nieprzyjaciela i z zasadzki w drodze.
  • Źródło: Ezdr. 8:31
 • Lud izraelski oraz kapłani i Lewici nie oddzielili się od ludów tych ziem, jeśli chodzi o ich obrzydliwości, to jest od Kananejczyków, Hetytów, Peryzzytów, Jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów. Wzięli bowiem niektóre z ich córek dla siebie i dla swoich synów; i oni, święte potomstwo, zmieszali się z ludami tych ziem, a ręka książąt i pełnomocnych zwierzchników przodowała w tym wiarołomstwie.
  • Źródło: Ezdr. 9:1, 2
 • (...) w naszej niewoli nasz Bóg nas nie opuścił, lecz obdarza nas lojalną życzliwością wobec królów Persji, aby dać nam wytchnienie, żebyśmy wznieśli dom naszego Boga i przywrócili do pierwotnego stanu jego spustoszone miejsca, oraz aby dać nam kamienny mur w Judzie i w Jerozolimie.
  • Źródło: Ezdr. 9:9
 • (...) wzięli niegdyś cudzoziemskie żony, a teraz odprawiali żony wraz z synami.
  • Źródło: Ezdr. 10:44

Zobacz też

edytuj