Jahwe

Bóg w judaizmie i chrześcijaństwie

JHWH (hebr. יהוה) – imię Boga w Biblii hebrajskiej, wymowa rekonstruowana współcześnie przez biblistów jako Jahwe, dawniej powszechnie w formie Jehowa.

 • Jesteśmy przekonani, że mówiący po grecku Żydzi w dalszym ciągu pisali יהוה w swoich Pismach Greckich. Ponadto jest rzeczą zupełnie nieprawdopodobną, żeby od zwyczaju tego odstąpili pierwsi konserwatywni chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, mówiący po grecku. Chociaż w mniej istotnych wzmiankach o Bogu prawdopodobnie używali słów (…) [Bóg] i (…) [Pan], to jednak opuszczenie tetragramu w samym tekście biblijnym byłoby dla nich czymś zgoła niezwykłym. (…) Ponieważ w dalszym ciągu wypisywano tetragram w kopiach Biblii greckiej będących Pismami pierwszego kościoła, więc należałoby przyjąć, że pisarze N[owego] T[estamentu] zachowywali tetragram w tekście biblijnym, gdy cytowali z Pisma Świętego. (…) Kiedy jednak usunięto tetragram z greckiego S[tarego] T[estamentu], przestał on się też pojawiać w cytatach ze S[tarego] T[estamentu] w N[owym] T[estamencie]. Tak więc gdzieś na początku II stulecia surogaty [określenia zastępcze] wyparły tetragram z obu Testamentów.
  • Autor: George Howard (profesor Uniwersytetu Stanu Georgia), „Journal of Biblical Literature”, t. 96, nr 1, marzec 1977, ss. 76, 77.
 • Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.
  • Źródło: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne Warszawa, Księga Wyjścia 6:3
 • Odkąd II wydanie BT z nieznacznymi zmianami weszło do liturgii, głównie w postaci czytań mszalnych, tekst ten nabrał cech poniekąd tekstu oficjalnego. Stąd też Episkopat Polski objął nad nim patronat. I tak zgodnie z uchwałą (…), zakomunikowaną Redakcji Naukowej BT pismem Prymasa Polski z dnia 23 lutego 1976, w niniejszym wydaniu wprowadza się w miejsce wyrazu JAHWE, stosowanego w dwóch pierwszych wydaniach BT, tradycyjne zwroty „Pan” lub „Pan Bóg” czy też „Bóg”, wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie pozostawienie biblijnego imienia Boga jest merytorycznie konieczne (np. Wj 3,14n).
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, wyd. III, słowo wstępne
 • Specjalną czcią otaczano „jedyne w swoim rodzaju Imię” (Szem hameforasz) Boga, które objawił On narodowi izraelskiemu, mianowicie tetragram – JHWH
  • Autor: A. Cohen, Talmud dla każdego (Everyman’s Talmud)
 • Szkoda, ze Bóg, Allach czy Jahwe – mniejsza o imię – nie musi żyć w dzisiejszym świecie. Gdyby żył, do dziś bylibyśmy w raju, a On musiałby rozpatrywać odwołania, apelacje, petycje, podania, rekwizycje sądowe, pozwy i objaśniać na nieskończonej ilości sesji swoją decyzję wygnania Adama i Ewy z Raju, dlatego tylko, że przekroczyli arbitralne, bezpodstawne prawo, jakim był zakaz jedzenia owoców z drzewa wiadomości Dobrego i Złego.
 • (…) tym imieniem nazwany jest Bóg Izraela aż 6823 razy [w Pismach Hebrajskich] (…). problem stanowi prawidłowa wymowa biblijnego tetragramu j-h-w-h. Dawniejsi uczeni, opierając się na aktualnej wokalizacji poczynionej przez Masoretów, wymawiali Jehowa(h), natomiast ogół obecnych uczonych wymawia Jahwe(h).
  • Źródło: Biblia, przekład KUL-u, dodatek do Księgi Wyjścia, ss. 303, 304.
 • (…) używam słowa Jehowa, ponieważ nie ulega wątpliwości, że to imię właśnie w takiej formie przyjęło się w naszym słownictwie i nie da się go wyrugować.
  • Autor: Gustav Friedrich Oehler (niemiecki profesor), Theologie des Alten Testaments, Stuttgart 1882, wyd. II, s. 143.
  • Opis: o rozbieżnościach w wymowie teatragramu.
 • W naszych przekładach zamiast (hipotetycznej) formy Yahweh posługujemy się formą Jéhovah, (…) która jest bardziej rozpowszechnioną formą literacką, stosowaną w języku francuskim.
  • Autor: Paul Joüon (jezuita i naukowiec), Grammaire de l’hébreu biblique, Rzym 1923, przypis na s. 49.
  • Opis: o rozbieżnościach w wymowie teatragramu.
 • W piersi każdego jest Jehowy głos.