Chuck Jones (1912–2002) – amerykański animator, twórca takich kreskówek jak Tom i Jerry czy Struś Pędziwiatr.

 • Cenzura, moim zdaniem, jest najbardziej niebezpiecznym wrogiem komunikowania się między ludźmi, a pobożność intencji jest prawdopodobnie najbardziej niebezpieczna i najbardziej jadowita.
  • Censorship, I believe, is the most dangerous enemy to all human communication, and piety of intention is probably the most dangerous, the most virulent and the most self-satisfying. (ang.)
  • Zobacz też: cenzura
Chuck Jones (1976)
 • Godziny pracy lwa trwają tylko wtedy, kiedy jest on głodny; raz, że jest usatysfakcjonowany, drapieżnik i ofiara żyją razem w pokoju.
  • [A] lion’s work hours are only when he’s hungry; once he’s satisfied, the predator and prey live peacefully together. (ang.)
 • Im jestem starszy, tym więcej indywidualności znajduję w zwierzętach i tym mniej w ludziach. Wczesne doświadczenia przekonały mnie, że zwierzęta mogą mieć i mają całkiem odmienne osobowości.
  • The older I get, the more individuality I find in animals and the less I find in humans. Early experiences convinced me that animals can and do have quite distinct personalities. (ang.)
 • Imię „Chuck Jones”, według mojego wuja, ograniczyło mój wybór zawodu do bycia rezerwowym bazowym lub rysownikiem kreskówek.
  • The name "Chuck Jones", according to my uncle, limited my choice of profession to second baseman or cartoonist. (ang.)
 • Jackie Gleason powiedział, że komedia jest najbardziej ekscytującą formą dramatu, ponieważ ma natychmiastową krytykę: śmiech.
  • Jackie Gleason said that comedy is the most exacting form of dramatic art, because it has an instant critic: laughter. (ang.)
 • Jedynym czasem, kiedy żona słucha swojego męża jest ten, kiedy on śpi.
  • The only time a wife listens to her husband is when he's asleep. (ang.)
  • Zobacz też: żona
 • Jeśli chcesz by karzeł wyglądał jak dziecko, nie wkładaj mu cygara do ust.
  • If you want a midget to look like a baby, don’t put a cigar in his mouth. (ang.)
 • Jeśli zaczynasz z postacią, prawdopodobnie skończysz z dobrym rysunkiem.
  • If you start with character, you probably will end up with good drawings. (ang.)
 • Każda postać prezentuje jakąś cechę, która we mnie tkwi.
  • Each character represented a trait that resides in me. (ang.)
 • Każdy może negatywnie krytykować – jest to najtańszy ze wszystkich komentarzy, ponieważ nie wymaga odrobiny wysiłku, której wymaga sugestia.
  • Anyone can negatively criticize – it is the cheapest of all comment because it requires not a modicum of the effort that suggestion requires. (ang.)
  • Zobacz też: krytyka
 • Kiedy młodzi artyści proszą mnie o radę w rysowaniu ludzkiej stopy, mówię im: 'Pierwszą rzeczą, której musisz się nauczyć jest jak zdjąć swojego buta, potem jak zdjąć skarpetkę. Potem oprzyj ostrożnie stopę na kolanie, weź kartkę papieru i rysuj swoją stopę.
  • When a young artist asked me for advice on drawing the human foot, I told him, 'The first thing you must learn is how to take your shoe off, and then how to take your sock off, then prop your leg up carefully on your other knee, take a piece of paper, and draw your foot. (ang.)
 • Kiedy osądzają krytycy, trudno powiedzieć, gdzie kończy się sprawiedliwość a zaczyna zemsta.
  • When critics sit in judgment it is hard to tell where justice leaves off and vengeance begins. (ang.)
 • Kiedy słyszysz dziwny wybuch śmiechu publiczności na filmie, który reżyserowałeś, zaczynasz rozumieć grę słów.
  • Once you have heard a strange audience burst into laughter at a film you directed, you realize what the word joy is all about. (ang.)
 • Kojot jest ograniczany, tak jak Bugs, przez swoją anatomię. By dać Kojotowi wygląd radosnego oczekiwania, rysuję wszystko podniesione – podniesione oczy, wzniesione uszy, nawet nos jest podniesiony. Kiedy jest zawiedziony, odwrotnie, wszystko ma opuszczone. Z człowiekiem nie możesz zrobić tego tak dramatycznie, choć u niego emocje wyrażane są w pełni.
  • The Coyote is limited, as Bugs is limited, by his anatomy. To give the Coyote a look of anticipatory delight, I draw everything up – the eyes are up, the ears are up, and even the nose is up. When he is defeated, on the other hand, everything turns down. You can’t do that as dramatically with human beings, although the emotions expressed are fully human. (ang.)
 • Komedia to niezwyczajni ludzie w prawdziwych sytuacjach, farsa to prawdziwi ludzie w niezwyczajnych sytuacjach.
  • Comedy is unusual people in real situations; farce is real people in unusual situations. (ang.)
  • Zobacz też: komedia, farsa
 • Ludzkość będzie ustawiała się w milową kolejkę by kupić wiadro katastrof, ale nie próbuj sprzedaży słońca i światła – będziesz spłukany.
  • Human beings will line up for miles to buy a bucket of catastrophes, but don't try selling sunshine and light – you'll go broke. (ang.)
 • Nie ma absolutnie żadnej konieczności, dopóki jest ochota do myślenia.
  • There is absolutely no inevitability as long as there is the willingness to think. (ang.)
 • Nie możemy mylić wypaczeń z innowacjami; wypaczenie to zbędna zmiana – sztuka to zmiana dobroczynna.
  • We must not confuse distortion with innovation; distortion is useless change, art is beneficial change. (ang.)
 • Nie ucierpisz, jeśli zdecydujesz: „to jest tak”, zamiast pytać: „dlaczego jest w ten sposób?”.
  • You do not suffer if you decide "that’s the way it is" rather than "why is it this way"? (ang.)
 • Rysunek sprawia to, czego my nie możemy – sprowadza trójwymiarowy świat na dwuwymiarową płaszczyznę.
  • Painting does what we cannot do – it brings a three-dimensional world into a two-dimensional plane. (ang.)
 • Synoptyk jest potępiany nie tylko za niepowodzenia prognozy, jest potępiany za samą pogodę.
  • The weatherman is not only blamed for his failure to foretell, he is blamed for the weather itself. (ang.)
 • Twórca, O. Henry, nauczył mnie doceniać nieoczekiwane rzeczy. Napisał raz o szumie kwiatów i zapachu ptaków. Te ptaki to były kurczęta a kwiaty – suszone słoneczniki uderzające o ścianę.
  • The author O. Henry taught me about the value of the unexpected. He once wrote about the noise of flowers and the smell of birds – the birds were chickens and the flowers dried sunflowers rattling against a wall. (ang.)
 • Zasady są proste. Traktuj swoją pracę poważnie, ale nigdy osobiście. Wlej w nią miłość i swoje umiejętności – a wyjdzie ci.
  • The rules are simple. Take your work, but never yourself, seriously. Pour in the love and whatever skill you have, and it will come out. (ang.)
 • Zbliżenie, jak twierdzi D.W. Griffith, pozwala subtelnym zmianom wyrazu twarzy – jak podnoszenie brwi lub przebłysk uśmiechu – by stały się częścią akcji.
  • The close-up, according to D.W. Griffith, allows subtle changes of facial expression – the raising of an eyebrow or the flicker of a smile – to become part of the action. (ang.)