Wszystkie propozycje porządkowe i programowe przyjmujemy

  • Wszystkie propozycje zgłoszone przez generała – tak programowe, jak i organizacyjne – strona, którą reprezentuję, przyjmuje, a swój stosunek wyrazi w zespołach roboczych, aby spróbować wypracować dobre stanowisko dla kraju.
    • Opis: pełny i poprawny cytat.

O cytacie

edytuj
  • Antoni Macierewicz i Jan Olszewski przytoczyli z przemówienia Lecha Wałęsy pół zdania (a i to niedokładnie) i wysnuli wniosek, że najważniejsze decyzje zostały podjęte przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu, przy którym zajmowano się już tylko sprawami drugorzędnymi.
  • Jan Olszewski: Podstawowe zasady tej nowelizacji nie były zresztą przedmiotem obrad „okrągłego stołu”, bo te rozstrzygnięcia nastąpiły już w chwili otwarcia inauguracyjnego posiedzenia tego gremium. Zarys zmian systemu politycznego PRL, w sposób precyzyjny, choć wyrażony w obrzędowej nowomowie, przedstawił w powitalnym przemówieniu gospodarz „okrągłego stołu” gen. Czesław Kiszczak. A pierwsze słowa w odpowiedzi Wałęsy: Tak, przyjmujemy propozycje – przesądzały sprawę.
    Antoni Macierewicz: Wszystkie propozycje porządkowe i programowe przyjmujemy – tak to brzmiało.
    J.O.: Podstawowe kwestie zostały zatem uzgodnione wcześniej, a spektakularne pertraktacje przy „okrągłym stole” dotyczyły już spraw drugorzędnych.