teologia, filozofia, fizyka, astronomia, kosmologia