Pinchas Menachem Joskowicz

rabin chasydzki Ger

Pinchas Menachem Joskowicz (1924–2010) – rabin chasydzki Ger, w latach 1988–1999 naczelny rabin Polski.