Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka – organ samorządu zawodowego adwokatury w Polsce, posiadający osobowość prawną i siedzibę w Warszawie.

  • Ład konstytucyjny jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a jego naruszanie zagraża prawom i wolnościom obywatelskim. Równoważenie się i wzajemna kontrola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w szczególności poszanowanie dla prawomocnych orzeczeń sądów i trybunałów, stanowi fundament porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczanie niezależności władzy sądowniczej, niezawisłości sędziów, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podważa zasady współczesnej demokracji. Konstytucja RP nie daje żadnemu organowi władzy ustawodawczej lub wykonawczej prawa do ingerowania w proces wydawania oraz publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ani do oceny prawidłowości wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Konieczność przestrzegania zasad konstytucyjnych podkreślona została w zaleceniach Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji poprzez Prawo (Komisji Weneckiej). Permanentny proces zmian ustawowej regulacji zasad działania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje w sprzeczności z ustrojowymi fundamentami Rzeczypospolitej, godzi w zasady tworzenia prawa, jego stabilność, a w konsekwencji skutkuje dysfunkcjonalnością filarów demokratycznego państwa prawnego. Sprzeciw budzi także pospieszne stanowienie ukierunkowanego na osiągnięcie doraźnych celów politycznych prawa. Wszelkie zmiany legislacyjne wymagają konsultacji oraz aktywnego udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także przestrzegania zasady podziału i równoważenia się władz. (..) Z norm konstytucyjnych wynikają zasady, dzięki którym jednostka chroniona jest przed „demokratyczną dyktaturą” większości (Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r.).
  • Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z zaniepokojeniem przyjmuje ostatnie wypowiedzi polityków kierowane pod adresem adwokata – obrońcy kierowcy uczestniczącego w wypadku samochodowym z udziałem pani premier Beaty Szydło. Prawo do obrony i profesjonalnej pomocy prawnej jest podstawowym prawem każdego obywatela i jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że profesjonalny obrońca nie broni czynu lecz broni osobę, której ten czyn jest zarzucany. W tym kontekście niezrozumiałe są jakiekolwiek sugestie, że adwokat będący obrońcą podejrzanego czy oskarżonego, podważa materiał dowodowy. Obrońca jest bowiem jedynym wsparciem dla obywatela, stającego w takiej sytuacji samotnie wobec aparatu państwa.