Hotel

obiekt, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przeważnie krótkookresowe)

Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).

  • Pokoje hotelowe są naturalnie koszmarnymi miejscami.
    • Hotel rooms are a naturally creepy place. (ang.)
    • Postać: Mike Enslin w filmie 1408
Hotel
  • Życie w hotelach i pociągach ma także swoje złe strony... Samotność. Oderwanie od świata, zmęczenie.