Henry Monnier (1799–1805) – francuski karykaturzysta i ilustrator.

Henry Monnier