Fethullah Gülen

Fethullah Gülen (ur. 1941) – turecki uczony muzułmański, myśliciel, pisarz, poeta, działacz na rzecz pokoju, moralista, przewodnik duchowy.

 • Chociaż jesteś oszukiwany przez innych, nigdy nikogo nie oszukuj. Wierność i prawość są dwiema najważniejszymi cnotami. Nawet jeśli podążanie za nimi przyniesie ci stratę, a zwykle tak się dzieje, zawsze bądź wierny i prawy.
  • Never deceive anyone, even if they deceive you. Fidelity and uprightness are two of the highest virtues. Even if following this advice brings you loss, which it sometimes does, always be faithful and upright. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Ci, którzy chcieliby przewidzieć przyszłość narodu, mogą tego dokonać poprzez analizę edukacji oraz wychowania dzieci.
  • Those who wish to predict a nation’s future can do so accurately by analyzing the education and upbringing given to its young people. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Ci, którzy nie szukają i nie domagają się w swej społeczności prestiżu, prędzej czy później dojdą do wysokich stopni i zostaną wywyższeni. Ci natomiast, którzy mają kompleks wyższości, zostaną odrzuceni przez swą społeczność i staną się dla niej obcy.
  • Those who do not seek or claim great prestige in their community sooner or later attain high ranks and are honored. Those who have a superiority complex are repudiated by their community and eventually become strangers in it. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Dobro, piękno, prawdomówność, uczciwość oraz bycie cnotliwym są istotą tego świata. Pewnego dnia świat odnajdzie tę istotę, ponieważ nikt nie może temu zapobiec.
  • Goodness, beauty, truthfulness, honesty, and being virtuous are the essence of the world. Whatever happens, the world will one day find this essence, for no one can prevent such an event. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Dom, w którym znajduje się uczciwa, dobrze wychowana oraz lojalna wobec domowników kobieta, stanowi zakątek nieba.
  • A house that contains an honorable, chaste, and well-manered woman loyal to her home is a corner from Heaven. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Jednostki i domy tworzą narody. Jeśli domy są dobre, wtedy i naród jest dobry; jeśli domy są złe, naród jest zły. Gdyby tylko ci, którzy chcą jak najlepiej dla kraju, zaczęli swe reformy od zreformowania domów!
  • Nations are based on homes and individuals. If homes are good, the nation is good; if homes are bad, the nation is bad. If only those who want the best for the nation would first work to reform the homes! (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Jeśli nie zasiejemy ziarna miłości w sercach młodych ludzi, których staramy się przecież ożywiać poprzez naukę, wiedzę, nowoczesną kulturę, nigdy nie osiągną oni doskonałości i nie uwolnią się całkowicie od swych cielesnych pragnień.
  • If we do not plant the seeds of love in the hearts of young people, whom we try to revive through science, knowledge, and modern culture, they will never attain perfection and free themselves completely from their carnal desires. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Kiedy drzewa są odpowiednio przycinane, wzrastają i wydają owoce. Jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane, usychają i stają się karłowate. Biorąc to pod uwagę, czyż każdy człowiek, posiadający tak wiele talentów i zdolności, nie powinien otrzymać przynajmniej tyle opieki co drzewo?
  • When trees are pruned properly, they produce fruit and their growth improves. If they are not pruned properly, they shrivel and become stunted. Given this, should not each human being, possessing so many talents and abilities, be given at least as much care as a tree? (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Kobiety są najpewniejszym kamieniem węgielnym naszego narodowego honoru i szlachetności. Ich udział w kształtowaniu naszej długiej i chwalebnej przeszłości równy jest wojownikom, którzy zmagali się z naszymi wrogami.
  • Our women are the soundest foundation stone of our national honor and nobility. Their part in forming our long and glorious past is equal to that of the warriors who struggled with our enemies. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Media edukują ludzi, ale są też sposobem na wyrażanie ich uczuć oraz pomysłów. Jednakże, zgodnie z pewną niewłaściwą zasadą, są one zazwyczaj albo czyimiś więźniami albo pochlebcami.
  • The media enlightens people and voices their sentiments and ideas. However, under oppressive rules, it is either a prisoner or a flatterer. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Moralność, zdrowe sumienie, dobre obyczaje oraz cnoty są jak uniwersalna waluta, akceptowana w każdym miejscu. Nie mają na nią wpływu żadne zmiany wartości innych walut. Osoby obdarzone takimi cechami są jak kupcy dysponujący najwyższym kredytem. Mogą robić interesy, gdzie tylko zapragną.
  • Good morals and sound conscience, and good manners and virtues, are like a currency universally acceptable and which is not affected by changes in the values of other means of exchange. Those provided with such qualities are like merchants with the highest credit who can do business wherever they want. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Nasze serca zostały stworzone jako sejfy – by przechowywały tajemnice. Ich zamkiem jest rozum, natomiast kluczem siła woli. Nikt nie może włamać się i ukraść ich kosztowności, jeśli zamek i klucz nie zostały uszkodzone.
  • Hearts are created as safes for keeping secrets. Intelligence is their lock; willpower is their key. No one can break into the safe and steal its valuables if the lock and key are not faulty. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Obyczaje są zbiorem zasad, które wywodzą się z głębin duchowości i regulują zachowanie człowieka. Z tego powodu ludzie, którzy zaniedbują sferę duchową, pozbawieni są jej wartości. Nie potrafią też zachowywać się zgodnie z jej zasadami.
  • Morals are a set of noble principles that originate in high spirituality and govern human conduct. For this reason, people who neglect spirituality, and therefore lack spiritual values, cannot sustain conduct in accordance with these principles. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Ponieważ „prawdziwe” życie możliwe jest tylko dzięki wiedzy, ci, którzy zaniedbują uczenie się oraz nauczanie innych, są uznawani za „umarłych”, nawet jeśli nadal żyją. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby się uczyć oraz dzielić się z innymi tym, czego się nauczyliśmy.
  • Since "real" life is possible only through knowledge, those who neglect learning and teaching are considered "dead" even though they are physically alive, for the most important purpose for our creation is to learn and to communicate what we have learned to others. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Posiadanie wiernych przyjaciół jest tak samo ważne, jak zaspokajanie życiowych potrzeb. Pewne i spokojne grono przyjaciół to bezpieczeństwo chroniące przed wieloma zagrożeniami.
  • Having faithful friends is just as important as satisfying the vital necessities of life. Being among a secure and peaceful circle of friends means finding safety against many hazards and dangers. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Prędzej czy później ci, którzy nie uznają religii, zaczną gardzić takimi wartościami jak: czystość, patriotyzm, miłość do ludzkości.
  • Sooner or later, those who do not recognize religion will come to despise such noble values as chastity, patriotism, and love of humanity. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Przedkładanie interesów innych nad swoje jest wyrazem głębokiej duchowości i wielkoduszności. Ci, którzy czynią dobro bez oczekiwania czegoś w zamian, pewnego dnia ukłonią się przed Bogiem w podziwie i zachwycie. Nastąpi to wtedy, kiedy nieoczekiwanie spotkają się ze wszystkimi dziełami, będącymi rezultatem ich pełnej rozwagi natury oraz z całym dobrem, które uczynili.
  • Preferring the interests of others over one’s own is high spirituality and magnanimity. Those who always do good without expecting any return will one day bow before God in wonder and admiration when, unexpectedly, they meet the accumulated results of their considerate nature and all the good they have done. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Przemieniaj zło w dobro, lekceważ nieuprzejme traktowanie. Charakter człowieka objawia się w jego zachowaniu. Wybieraj tolerancję i bądź wspaniałomyślny w stosunku do osób źle wychowanych.
  • Return good for evil, and disregard discourteous treatment. An individual’s character is reflected in his or her behavior. Choose tolerance, and be magnanimous toward the ill-mannered. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Przyjaźń związana jest z sercem i szczerością. Ci, którzy myślą, że mogą pozyskać przyjaciół poprzez oszustwa i obłudę, oszukują samych siebie. Nawet jeśli niektórzy naiwni ludzie nabierają się na czyjąś obłudę i pochlebstwa, nie zapewni to im długotrwałej przyjaźni.
  • Friendship pertains to one’s heart and sincerity. Those who think they can gain another’s friendship through deception and hypocrisy only deceive themselves. Even if some simple-minded people are taken in by their hypocrisy and flattery, they will not be able to sustain a long-lasting friendship. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Pytanie innych to pierwszy warunek uzyskania dobrych wyników. Zwracanie uwagi na zdanie przyjaciół, a także sądy życzliwych nam osób jest ważnym sposobem na uniknięcie błędów.
  • Consultation is the first condition for obtaining good results. Paying attention to the opinions of friends and well-wishers is an important means of avoiding mistakes. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Religia jest niewyczerpanym i błogosławionym źródłem, które stanowi fundament prawdziwej cywilizacji. To religia wynosi naszego ducha i uczucia do metafizycznych światów, gdzie „karmione” są one wszystkimi rodzajami piękna, cnoty i dobroci.
  • Religion is an inexhaustible and blessed source that contains the principles of true civilization and lays its foundations. It is through religion that we are elevated so high in spirit and feelings that we make contact with metaphysical worlds, where we are "fed" to full satisfaction with all kinds of beauty, virtue, and goodness. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Republika potrzebuje ludzi w pełni identyfikujących się z jej zasadami. Rządzący powinni być godni tego zaszczytu, a ich praca winna być uczciwa oraz sprawiedliwa.
  • The republic needs people who fully identify with its principles. Its governing body should be dignified and wise, and its works should be fair and just. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Rodzice powinni karmić umysły swoich dzieci wiedzą oraz nauką. Dusze pozbawione prawdy i wiedzy są niczym pola, na których uprawiane są wszystkie rodzaje złych myśli.
  • Parents should feed their children’s minds with knowledge and science before they become engaged in useless things. Souls devoid of truth and knowledge are fields in which all kinds of evil thoughts are grown and cultivated. What you sow is what you reap. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Rząd oznacza sprawiedliwość i publiczny porządek. Nie można mówić o rządzie, w którym nie mają one miejsca.
  • Government means justice and public order. We cannot speak of government where these do not exist. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Sumienie zajmuje w człowieku centralne miejsce. Daje mu poczucie, że jest on istotą ludzką. Sumienie to duchowy mechanizm, który pragnie, czuje, postrzega i zawsze jest otwarty na wieczność.
  • Conscience, which has a central position in a person’s being and is the feeling that he or she is a human being, is a spiritual mechanism which wills, feels, perceives and is always open to eternity. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Sztuka jest jak magiczny klucz, który otwiera drzwi do ukrytych skarbów. Za tymi drzwiami znajdują się idee i wyobrażenia, którym nadano rzeczywistą formę.
  • Art is like a magical key that opens hidden treasures. Behind the doors it opens are ideas embodied and imaginings given substantial form. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Sztuka sprawia, że żelazo staje się cenniejsze od złota, a miedź od brązu. Dzięki sztuce nawet bezwartościowe metale stają się cenniejsze niż złoto, srebro czy diamenty.
  • Art makes iron more valuable than gold, and copper more valuable than bronze. Thanks to art, the most worthless metals become more valuable than gold, silver, and diamonds. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Tak jak handlarze złota i srebra znają się na nim, tak też jedynie handlarze słowa w pełni rozumieją literackie klejnoty. Zwierzę zje kwiat leżący na ziemi i nie doceniając go będzie po nim stąpać, a potem pójdzie własną drogą. Tylko ten, kto jest w pełni człowiekiem, powącha ów kwiat i umieści go w butonierce lub we włosach.
  • Just as dealers of gold and silver are experts of gold and silver, only dealers in words truly understand literary jewels. An animal will eat a flower on the ground and the inappreciative ones will step on it and go on their way. Only one who is truly human will smell a flower and place it in his or her lapel or hair.
  • Źródło: Perły mądrości
 • To, co jest prawe, odzwierciedla piękno, a ten, kto jest prawy, jest też dobry. Nawet jeśli prawda spadnie w błoto, pozostaje czysta i prosta. Nawet jeśli niesprawiedliwy obmyje się w piżmie, pozostanie nieczysty i obrzydliwy.
  • What is right is beautiful in character, and the one who is right is sweet. Even if the right falls into the mud, it remains pure and upright. Even if the unjust is washed with musk, it remains impure and disgusting. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Uwielbienie oznacza wdzięczność za dobrodziejstwa, jakimi zostaliśmy obdarzeni – za życie, sumienie, moc poznania oraz siłę wiary. Zaniedbywanie obowiązku uwielbienia jest wielką niewdzięcznością.
  • Worship means one’s thankfulness for the bounties with which he or she is endowed, such as life, consciousness, power of perception and faith, while negligence of the duty of worship is crude ingratitude. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Warunkiem rozwoju narodu jest posiadanie przez jego członków wspólnego celu. Naród nie może się rozwijać i dokonywać postępu – nawet jeśli wykazuje się wielką aktywnością – jeśli jego członkowie nie są zgodni co do tego, co jest czarne, a co białe.
  • National development only occurs when a nation’s people have the same goal. It cannot develop and progress, although it shows great activity, if some of its members say "black" and others say "white" for the same thing. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • W miłości nawet niewielka skłonność wyobraźni kochającego do kogoś lub czegoś innego niż sam ukochany oznacza koniec miłości. Taka skłonność jest zakazana. Miłość trwa tak długo, jak długo ukochany widzi ukochanego we wszystkim, co znajduje się wokoło niego, a każde piękno i doskonałość darzy szacunkiem jako przejawy ukochanej osoby. Jeśli to przestaje być istotą miłości, miłość umiera.
  • In the way of love, even a slight, imagined inclination of the lover to someone or something other than the beloved means the end of love. Such an inclination is forbidden. Love continues as long as the lover sees the beloved in everything around him or her, and regards every beauty and perfection as the manifestation of the beloved. If this is not the case, love dies. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości
 • Wystrzeganie się nauk ścisłych w obawie, iż prowadzą one do ateizmu, jest naiwnością. Mianem uprzedzenia i ignorancji należy też określić postrzeganie ich za sprzeczne z religią i wiarą oraz ujmowanie jako służących odrzuceniu religii.
  • Avoiding the positive sciences, fearing that they will lead to irreligion is naivety, and seeing them as contradictory with religion and faith and as vehicles for the rejection of religion is prejudice and ignorance. (ang.)
  • Źródło: Perły mądrości

O Fethullahu GülenieEdytuj

 • Był bardzo bliskim sojusznikiem Erdoğana, a rodzaj islamu propagowany przez Güllena w pełni odpowiada deklarowanej wizji prezydenta – odrzucenie religijnej przemocy, dialog kultur…(…) A potem wybuchł między nimi wielki konflikt, który podzielił Turcję. On nie dotyczył ideologii, tylko walki o wpływy i dominację – to była taka turecka sprawa Chodorkowskiego. Po prostu Güllen stoi na czele imperium medialno-biznesowego, które za nic nie chciało się rządowi podporządkować. A w Turcji, tak jak w Rosji – można robić z władzą świetne interesy pod warunkiem, że za jej zgodą i że to władza ma w nich pierwszeństwo.
 • Jego Hizmet to ruch podobny do dawnych bractw muzułmańskich, które Atatürk rozwiązał, bo uznał je za zagrożenie dla państwa – przywódca duchowy daje ogólną inspirację, a siła polega na solidarności między członkami, którzy dogadują się, co będą robić, a co blokować, nawet jeśli w danej sytuacji przywódca niekoniecznie by sobie tego życzył. Dlatego oskarżenia pod adresem Güllena, że wydał dyrektywę do zamachu, wydają mi się jeszcze bardziej groteskowe niż teoria, że to sam Erdoğan sobie zamach zaaranżował. Co nie zmienia faktu, że wśród zamachowców mogli być gülleniści, tyle że nie wśród najwyższej generalicji.