Alexander Sacher-Masoch

Grób Alexandra Sachera-Masocha

Alexander von Sacher-Masoch (1901–1972) – austriacki pisarz.