1. List do Koryntian

1. List do Koryntian – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Biblia Gdańska

edytuj
 
Wiara, Nadzieja i Miłość
– jeden z tematów przewodnich listu
 • Azaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się: ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani ździercy królestwa Bożego nie odziedziczą.

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
  • Źródło: 1 Kor 1:25
 • Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!
  • Źródło: 1 Kor 1:26
 • (...) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
  • Źródło: 1 Kor 2:9
 • Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.
  • Źródło: 1 Kor 3:6
 • Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
 • Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
  • Źródło: 1 Kor 6:12
 • Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
  • Źródło: 1 Kor 6:19
 • Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
  • Źródło: 1 Kor 10:31
 • Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.
  • Źródło: 1 Kor 12:3b
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
A miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν
ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν
καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα
καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐθέν εἰμι.

κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ,
χρηστεύεται ἡ ἀγάπη,
οὐ ζηλοῖ,
[ἡ ἀγάπη] οὐ περπερεύεται,
οὐ φυσιοῦται,

οὐκ ἀσχημονεῖ,
οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς,
οὐ παροξύνεται,
οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ,
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ:

πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει,
πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑπομένει.

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει.
εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται:
εἴτε γλῶσσαι, παύσονται:
εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν
καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν:

ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον,
τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

ὅτε ἤμην νήπιος,
ἐλάλουν ὡς νήπιος,
ἐφρόνουν ὡς νήπιος,
ἐλογιζόμην ὡς νήπιος:
ὅτε γέγονα ἀνήρ,
κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον:
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους,
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα:
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.
Si linguis hominum loquar et angelorum,
caritatem autem non habeam,
factus sum velut aes sonans
aut cymbalum tinniens.

Et si habuero prophetiam
et noverim mysteria omnia et omnem scientiam,
et si habuero omnem fidem,
ita ut montes transferam,
caritatem autem non habuero,
nihil sum.

Et si distribuero in cibos omnes facultates meas
et si tradidero corpus meum, ut glorier,
caritatem autem non habuero,
nihil mihi prodest.

Caritas patiens est,
benigna est caritas,
non æmulatur,
non agit superbe,
non inflatur,

non est ambitiosa,
non quaerit, quae sua sunt,
non irritatur,
non cogitat malum,

non gaudet super iniquitatem,
congaudet autem veritati;

omnia suffert,
omnia credit,
omnia sperat,
omnia sustinet.

Caritas numquam excidit.
Sive prophetiae, evacuabuntur;
sive linguæ, cessabunt;
sive scientia, destruetur.

Ex parte enim cognoscimus
et ex parte prophetamus;

cum autem venerit, quod perfectum est,
evacuabitur, quod ex parte est.

Cum essem parvulus,
loquebar ut parvulus,
sapiebam ut parvulus,
cogitabam ut parvulus;
quando factus sum vir,
evacuavi, quae erant parvuli.

Videmus enim nunc per speculum in ænigmate,
tunc autem facie ad faciem;
nunc cognosco ex parte,
tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum.

Nunc autem manet fides, spes, caritas, tria haec;
maior autem ex his est caritas.
 • Źródło: 1 Kor 13:1–13
 • Na wiatr będziecie mówili.
  • ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.
  • Eritis enim in aera loquentes.
  • Źródło: 1 Kor 14:9
 • Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali!
  • Źródło: 1 Kor 14:20
 • Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju.
  • Źródło: 1 Kor 14:33
 • A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
  • Źródło: 1 Kor 15:14
 • A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
  • Źródło: 1 Kor 15:17
 • Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
  • Źródło: 1 Kor 15:26
 • Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne.
  • Źródło: 1 Kor 15:42
 • Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
  • Źródło: 1 Kor 15:51–52 (wyd. IV, 1983)

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • (...) Bóg wybrał to, co głupie u świata, by zawstydzić mędrców, i Bóg wybrał to, co słabe u świata, by zawstydzić to, co silne,  i Bóg wybrał to, co nieszlachetne u świata, i to, na co się patrzy z góry, to, czego nie ma, by obrócić wniwecz to, co jest, aby żadne ciało nie chlubiło się wobec Boga.
  • Źródło: 1 Kor 1, 27–29
 • A mądrość głosimy wśród dojrzałych, lecz nie mądrość tego systemu rzeczy ani władców tego systemu rzeczy, którzy mają się obrócić wniwecz.  Ale głosimy mądrość Bożą w świętej tajemnicy, mądrość ukrytą, którą przed systemami rzeczy Bóg z góry wyznaczył ku naszej chwale.  Mądrości tej nie poznał żaden z władców tego systemu rzeczy, bo gdyby ją znali, nie zawiesiliby na palu chwalebnego Pana.
  • Źródło: 1 Kor 2, 6–8
 • Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale Bóg dawał wzrost; toteż ani ten, kto sadzi, nie jest czymś, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. A ten, kto sadzi, i ten, kto podlewa, są jednym, ale każdy otrzyma swoją zapłatę według swego trudu.  My bowiem jesteśmy Bożymi współpracownikami. Wy jesteście Bożym polem uprawnym, Bożą budowlą.
  • Źródło: 1 Kor 3, 6–9
 • (...) mądrość tego świata jest u Boga głupstwem (...).
  • Źródło: 1 Kor 3, 19
 • (...) niczego nie sądźcie przed stosownym czasem, aż przyjdzie Pan, który zarówno wydobędzie na światło skryte sprawy ciemności, jak i ujawni zamiary serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
  • Źródło: 1 Kor 4, 5
 • Nie wychodźcie poza to, co jest napisane.
  • Źródło: 1 Kor 4, 6
 • Czy nie wiecie, że trochę zakwasu zakwasza całe ciasto?  Usuńcie stary zakwas, żeby być nowym ciastem, tak jak jesteście wolni od kwasu.
  • Źródło: 1 Kor 5, 6–7
 • A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
 • Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest korzystne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zagarnąć pod władzę.
  • Źródło: 1 Kor 6, 12
 • Uciekajcie od rozpusty. Każdy inny grzech, który by człowiek popełnił, jest poza jego ciałem, ale kto się dopuszcza rozpusty, grzeszy przeciw własnemu ciału. A czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? Nie należycie też do samych siebie, gdyż zostaliście kupieni za określoną cenę. Wychwalajcie więc Boga w ciele waszym.
  • Źródło: 1 Kor 6, 18–20
 • A jeśli chodzi o sprawy, o których napisaliście, dobrze jest, gdy mężczyzna nie dotyka kobiety; jednakże ze względu na szerzenie się rozpusty niech każdy mężczyzna ma własną żonę i niech każda kobieta ma własnego męża.  Mąż niech oddaje żonie, co się jej należy, a żona niech czyni podobnie mężowi. Żona nie sprawuje władzy nad swoim ciałem, tylko jej mąż; podobnie też mąż nie sprawuje władzy nad swoim ciałem, tylko jego żona.  Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie, chyba że za obopólną zgodą, na wyznaczony czas, aby poświęcić czas na modlitwę i znowu się zejść, tak by was Szatan nie kusił ze względu na wasz brak wstrzemięźliwości.
  • Źródło: 1 Kor 7, 1–5
 • (...) każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi inaczej.
  • Źródło: 1 Kor 7, 7
 • (...) lepiej jest zawrzeć związek małżeński, niż płonąć namiętnością.
  • Źródło: 1 Kor 7, 9
 • (...) żona niech nie odchodzi od męża;  gdyby jednak odeszła, niech pozostanie niezamężna albo niech się pogodzi z mężem; a mąż niech nie opuszcza żony.
  • Źródło: 1 Kor 7, 10–11
 • (...) gdyż zmienia się scena tego świata.
  • Źródło: 1 Kor 7, 31
 • (...) kto swą dziewiczość oddaje w stan małżeński, czyni dobrze, ale kto jej nie odda w stan małżeński, uczyni lepiej.
  • Źródło: 1 Kor 7, 38
 • Wiedza nadyma, ale miłość buduje.
  • Źródło: 1 Kor 8, 1
 • A jeśli chodzi o jedzenie pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek jest nicością na świecie i że nie ma innego Boga oprócz jednego.  Bo chociaż są tacy, których zwą „bogami”, czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu „bogów” i wielu „panów”,  dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla niego; i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego.
  • Źródło: 1 Kor 8, 4–6
 • Jeśli więc oznajmiam dobrą nowinę, nie jest to dla mnie powodem do chlubienia się, gdyż nałożono na mnie konieczność. Doprawdy, biada mi, gdybym nie oznajmiał dobrej nowiny!
  • Źródło: 1 Kor 9, 16
 • (...) nie stawajcie się bałwochwalcami (...). Ani nie dopuszczajcie się rozpusty.(...) nie bądźcie szemraczami.
  • Źródło: 1 Kor 10, 7–8, 10
 • Wszystko wolno, ale nie wszystko jest korzystne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 24 Niech każdy szuka korzyści nie swojej własnej, lecz drugiego.
  • Źródło: 1 Kor 10, 23–24
 • (...) czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Bożej. 32 Unikajcie dawania powodów do zgorszenia (...).
  • Źródło: 1 Kor 10, 31–32
 • (...) głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg.
  • Źródło: 1 Kor 11, 3
 • Bo i muszą być wśród was sekty, żeby się też ujawnili wśród was ci, co są uznani.
  • Źródło: 1 Kor 11, 19
 • Ale wciąż gorliwie zabiegajcie o większe dary.
  • Źródło: 1 Kor 12, 31
 • Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się,  nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy.  Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawdą.  Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje.
   Miłość nigdy nie zawodzi.
  • Źródło: 1 Kor 13, 4–8
 • Teraz jednak pozostaje wiara, nadzieja, miłość – te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
  • Źródło: 1 Kor 13, 13
 • Zabiegajcie o miłość, ale wciąż gorliwie starajcie się o dary duchowe (...).
  • Źródło: 1 Kor 14, 1
 • (...) jeśli swym językiem nie wypowiecie mowy łatwej do zrozumienia, skąd będzie wiadomo, co się mówi? Będziecie w gruncie rzeczy mówić w powietrze.
  • Źródło: 1 Kor 14, 9
 • (...) nie stawajcie się małymi dziećmi pod względem zdolności rozumienia, bądźcie jednak niemowlętami co do zła, natomiast pod względem zdolności rozumienia stańcie się dorośli.
  • Źródło: 1 Kor 14, 20
 • Niech się wszystko dzieje ku zbudowaniu.
  • Źródło: 1 Kor 14, 26
 • Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju.
  • Źródło: 1 Kor 14, 33
 • (...) dzięki niezasłużonej życzliwości Boga jestem, czym jestem.
  • Źródło: 1 Kor 15, 10
 • Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć.
  • Źródło: 1 Kor 15, 26
 • Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje.
  • Źródło: 1 Kor 15, 33
 • Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe.
  • Źródło: 1 Kor 15, 44
 • Żądłem powodującym śmierć jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo. Ale Bogu niech będą dzięki, gdyż daje nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa!
  • Źródło: 1 Kor 15, 56–57
 • Czuwajcie, stójcie niewzruszenie w wierze, działajcie po męsku, umacniajcie się. 14 Niech wszystkie wasze sprawy dzieją się z miłością.
  • Źródło: 1 Kor 16, 13–14

Zobacz też

edytuj