Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

wydział Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – najstarszy wydział Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Uchwała 02/12/16 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej. 1. Kierując się obywatelską misją Uniwersytetu oraz obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyraża sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd. Godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych. 2. Nasze zaniepokojenie budzi zwłaszcza: 1) sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego stojącego na straży nadrzędnych norm konstytucji, co prowadzi do demontażu demokratycznego państwa prawnego i pozbawia obywateli realnej ochrony ich konstytucyjnych praw i wolności. 2) niewykonywanie przez głowę państwa i rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego i przypisywanie sobie przez Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów prawa oceny ich poprawności, do czego nie mają konstytucyjnego umocowania. 3) stałe naruszanie zasad poprawnej legislacji i uniemożliwianie publicznej debaty w sprawach fundamentalnych dla obywateli, czego przykładem jest procedura dokonywania zmian w ustawach o systemie oświaty czy o podatku dochodowym. 4) naruszanie wolności obywatelskich poprzez ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych (ustawa w toku prac parlamentarnych), pozbawienie mediów publicznych pluralistycznego charakteru oraz rozszerzenie ingerencji w życie prywatne obywateli w drodze nowelizacji ustawy o policji.3. Wymienione działania, naruszające podstawowe standardy ustrojowe demokratycznego państwa prawa i godzące w wolności obywatelskie, grożą powstaniem pozakonstytucyjnego, autorytarnego porządku ustrojowego. Byłby on sprzeczny nie tylko ze standardami ustrojowymi, które obowiązują nasze państwo jako członka Unii Europejskiej, lecz również z tradycjami republikanizmu, rządów prawa i etosem obywatelskim Rzeczypospolitej.

O Wydziale

edytuj
  • Czymś innym jest wiedza naukowa a czymś innym polityka. Uniwersytet nie jest właściwym miejscem dla załatwiania interesów partyjnych oraz osobistych interesów, do czego zmierza kwestionowana przeze mnie uchwała. Ma ona charakter polityczny i stanowi próbę wciągnięcia naszego Wydziału w walkę polityczną. Pod pozorami troski o demokrację kryje się w uchwale dążenie do przejęcia władzy przez jej inspiratorów. Uchwała została napisana przez tych lub z inspiracji tych, którzy utracili władzę polityczną i przywileje w rezultacie ostatnich wolnych wyborów parlamentarnych. Wyrazem rzeczywistej wolności obywatelskiej – którą uchwała kwestionuje – jest chociażby możliwość jawnego organizowania przez twórców tej uchwały oporu prawników polskich wobec legalnie wybranej władzy. Nie wdając się w dyskusję ze stwierdzeniami uchwały, chcę podkreślić, że w czasie długiej kadencji rządów PO nie było prób podejmowania na naszym Wydziale uchwał krytykujących oczywiste nieprawidłowości rządów Platformy Obywatelskiej.