Wital Silicki

białoruski politolog

Wital Silicki (1972–2011) – białoruski politolog, doktor politologii, dziennikarz, autor książek, w latach 2007–2011 dyrektor Białoruskiego Instytutu Badań Strategicznych.

O Witalu Silickim edytuj

 • Trzeba być odważnym, żeby sprzeczać się z wrogiem, ale jeszcze odważniejszym, żeby sprzeczać się z przyjaciółmi. Wital nie bał się sprzeczać z przyjaciółmi, bo naukowa sumienność była mu droższą od jednomyślności.
  • трэба быць адважным, каб весьці спрэчкі з ворагам, але яшчэ больш адважным, каб спрачацца зь сябрамі. Віталь не баяўся спрачацца зь сябрамі, бо навуковая сумленнасьць была яму даражэйшай за аднадумства з прыяцелямі. (białorus.)
  • Autor: Jan Zaprudnik
  • Opis: wspomnienia o Witalu Silickim, 24 czerwca 2011.
  • Źródło: „Nasza Niwa”, 24 czerwca 2011
 • Wital Silicki był tym człowiekiem, z jakim było przyjemnie się sprzeczać. Zawsze umiał usłyszeć argumenty rozmówcy i bardzo dokładnie sformułować własne argumenty. To jakości prawie stracone z białoruskiej przestrzeni publicznej. (…) Pokłócić się – jest z kim, a posprzeczać – nie ma…
  • Віталь Сіліцкі быў тым чалавекам, зь якім было прыемна спрачацца. Ён заўсёды ўмеў пачуць аргумэнты суразмоўцы і вельмі дакладна сфармуляваць ўласныя аргумэнты. Гэтыя якасьці амаль страчаныя ў беларускай публічнай прасторы. (…) Пасварыцца – ёсьць зь кім, а вось паспрачацца – няма… (białorus.)
  • Autor: Alaksandr Fiaduta
  • Opis: po śmierci Witala Silickiego, 11 czerwca 2011.
  • Źródło: Radio Swaboda, 11 czerwca 2011
 • W swojej przedmowie do drugiego wydania Histarycznego słounika Biełarusi Wital dedykował ją pamięci Uładzimira Katkouskiego (…) Jaka tragiczna ironia losu: jeden umiera w wieku 31 lat, drugi – 38! (…) Jasne postaci dwóch przedwcześnie zmarłych naukowców i patriotów, niezależnie złączonych w poszukiwaniu wyjścia Białorusi z postsowieckiego ślepego zaułka, stoją przed nami jako symbol białoruskiej historycznej tragedii.
  • У сваёй прадмове да другога выданьня «Гістарычнага слоўніка Беларусі» Віталь прысьвяціў яго памяці Ўладзіміра Каткоўскага (…) Якая трагічная іронія лёсу: адзін памірае ў 31 год, а другі — у 38! (…) Сьветлыя постаці двух заўчасна памерлых навукоўцаў і патрыётаў, завочна зьяднаных у пошуку выйсьця Беларусі з постсавецкага тупіка, стаяць сёньня перад намі як сымбаль беларускай гістарычнай трагедыі. (białorus.)
  • Autor: Jan Zaprudnik
  • Opis: wspomnienia o Witalu Silickim, 24 czerwca 2011.
  • Źródło: „Nasza Niwa”, 24 czerwca 2011.