Walancin Hołubieu

białoruski polityk

Walancin Fiodarawicz Hołubieu (ur. 1955) – białoruski historyk i polityk.

 • Deputowany Łukaszenka cały czas próbował stanąć na czele opozycji w Radzie Najwyższej. Pierwszą opozycyjną strukturą, jaką stworzono ze wszystkich niekomunistycznych deputowanych, był Klub Demokratyczny. Tam trwało takie współzawodnictwo, kto ma stać na jego czele – Paźniak czy Łukaszenka. I kiedy Łukaszenka nie zdołał stanąć na jego czele, poszedł tworzyć grupę komunistów-demokratów, na czele której stanął.
  • Дэпутат Лукашэнка ўвесь час спрабаваў узначаліць апазыцыю ў Вярхоўным Савеце. Першая апазыцыйная структура, якая была створаная з усіх некамуністычных дэпутатаў, гэта дэпутацкі Дэмакратычны клюб. Там такое спаборніцтва ішло, каму яго ўзначаліць – Пазьняку ці Лукашэнку. І калі Лукашэнка ня змог яго ўзначаліць, ён пайшоў ствараць групу камуністаў-дэмакратаў, якую і ўзначаліў. (białorus.)
  • Opis: o Alaksandrze Łukaszence z początku lat 90.
  • Źródło: Radio Swaboda, 23 czerwca 2011
 • Na następny dzień, 20 września, rano, kiedy przyszedłem do Rady Najwyższej, jeszcze przed początkiem sesji Rady Najwyższej, Hala Siamdzianawa już była w pokoju opozycji. Przyniosła swoją wielką biało-czerwono-białą flagę i żelazko. I kiedy przyszedłem, już na stole prasowała, żeby był równiutki, żeby wywiesić go przed posiedzeniem 20 września 1991 roku w sali Rady Najwyższej.
  • На наступны дзень, 20-га верасьня, раніцай, калі я прыйшоў у Вярхоўны Савет, яшчэ да пачатку сэсіі Вярхоўнага Савету, Галя Сямдзянава ўжо была ў пакоі апазыцыі. Яна прынесла свой вялікі бел-чырвона-белы сьцяг і прас. І калі я прыйшоў, яна яго на стале прасавала, каб ён быў роўненькі, каб вывесіць яго перад пасяджэньнем 20 верасьня 1991 году ў залі Вярхоўнага Савету. (białorus.)
  • Opis: po śmierci Haliny Siamdzianawej
  • Źródło: Radio Swaboda, 19 września 2011
 • Pracuj, a wszystko się uda.
  • Працуй, і ўсё атрымаецца. (białorus.)
  • Opis: ulubiona dewiza.
  • Źródło: Radio Swaboda, 30 lipca 2010
 • Poprosiłem: „Ty mi dobrego nasienia marchwi i kaszy możesz przywieźć?” Prawda, przyniósł. Nie dał, a rzucił tak: na, mówi, opozycja, bierz, sadź. Wziąłem, posiałem – nie wzeszło nic.
  • я папрасіў: „Ты мне добрага насеньня морквы і грэчкі можаш прывезьці?” Праўда, прынес. Не даваў, а кінуў так: на, кажа, апазыцыя, бяры, садзі. Узяў я, пасеяў – не ўзышло нічога. (białorus.)
  • Opis: o Alaksandrze Łukaszence z początku lat 90.
  • Źródło: Radio Swaboda, 23 czerwca 2011