System

zestaw współdziałających lub współzależnych komponentów

System – zespół wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość założone cele.