Obóz Narodowo-Radykalny: Różnice pomiędzy wersjami

m
format
m (drobne techniczne)
m (format)
** Źródło: [http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=82 Dariusz Gawin, ''Krytyczny patriotyzm'', omp.org.pl, 3 września 2010]
 
* Nacjonalizm polski w swoim głównym odłamie młodoendeckim oraz ONR-owskim frakcji ABC należał do kategorii określonej przez angielskiego historyka Hugha Trevora-Ropera mianem "klerykalno„klerykalno-konserwatywnej"konserwatywnej”, czyli tradycjonalistycznej.
** Autor: [[Bogumił Grott]]
** Źródło: [http://grott.info/wp-content/uploads/2016/07/Grott-nacjonalizmy_2010-05-17.pdf#page=53 ''Nacjonalizmy jako problem badawczy we współczesnej Polsce'', [w:<nowiki>]</nowiki> ''Różne oblicza nacjonalizmów'', red. B. Grott, Zakład Wydawniczy NOMOSNomos, Kraków 2010, ISBN 9788376880198, s. 81.] ISBN 9788376880198.
 
* My chcemy przede wszystkim Polaków umundurować duchowo. Jesteśmy nietolerancyjni, ponieważ odradzający się w nas katolicyzm dał nam wiarę, że prawda może być tylko jedna.
** Zobacz też: [[antysemityzm]]
 
* (...) różni dawni członkowie ONR-ABC będącego przedwojennym poprzednikiem Związku Jaszczurczego, który stał się rdzeniem Narodowych Sił Zbrojnych, zachowywali się w latach okupacji niemieckiej bardzo przyzwoicie w stosunku do Żydów, a nawet aktywnie im pomagali.
** Autor: [[Bogumił Grott]]
** Źródło: [http://grott.info/wp-content/uploads/2016/07/Grott-nacjonalizmy_2010-05-17.pdf#page=12 ''Nacjonalizmy jako problem badawczy we współczesnej Polsce'', [w:<nowiki>]</nowiki> ''Różne oblicza nacjonalizmów'', red. B. Grott, Zakład Wydawniczy NOMOSNomos, ISBN 9788376880198, Kraków 2010, s. 12.] ISBN 9788376880198.
 
* Postulaty środowiska OP-ONR rozwoju samorządności i postaw obywatelskiego myślenia o państwie nie miały nic wspólnego z inspiracjami totalitarnymi tak często przypisywanymi ONR przez krytyków. Działacze obozu niechętnie odnosili się też do pomysłów krępowania swobody obywatelskiej metodami państwa policyjnego, na co wpływ miały zapewne ich osobiste doświadczenia: niemal każdy doświadczył aresztowania, dłuższego lub krótszego uwięzienia lub pobytu w Berezie Kartuskiej. Odrzucali oni też modne w Europie w latach trzydziestych XX w. koncepcje totalitarne, wzorowane na systemach Włoch i Niemiec. Sami narodowi radykałowie często podkreślali, że u podstaw ich światopoglądu, odwrotnie niż w faszyzmie, leży dążenie do podporządkowania państwa narodowi. Państwo miało być formą, przestrzenią rozwoju, naród zaś jego treścią. Zachowywano więc równowagę, gdyż oba elementy wzajemnie się uzupełniały. Było to zatem zaprzeczenie systemu faszystowskich Włoch.
** Zobacz też: [[przemoc]]
 
* Wzdrygniesz się. Tylu na jednego. Tak krew tak niepokojąco jakoś wygląda...wygląda… (…) Nie przejmuj się widokiem krwi – żołnierzowi w pierwszej potyczce też tak jakoś nie wyraźnie, ale potem...potem…
** Opis: z ulotki ONR (według redakcji) przytoczonej przez dziennik „Czas”, [http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/55678?tab=1 ''Przegląd Prasyprasy'', 2 listopada 1936, s. 3].
 
* W książce ''Czterdziesty czwarty'' pułkownik Zbigniew Załuski uznał przedwojennych protoplastów NSZ (czyli ONR-ABC) i same Narodowe Siły Zbrojne za "ruch„ruch autentycznie polski, ruch rodzimej reakcji społecznej, reakcji faszyzującej, lecz bynajmniej nie proniemieckiej"proniemieckiej”. Odwołując się m.in. do książki pod redakcją Turlejskiej wyraźnie rozróżnił jednak członków AK, traktowanych jako "obłąkanych„obłąkanych patriotów"patriotów”, od działaczy NSZ, uznawanych wciąż za "zdecydowanych„zdecydowanych wrogów"wrogów” i "obcych"„obcych”.
** Autor: Dariusz Małyszek
** Źródło: [https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=16498 ''Narodowe Siły Zbrojne w PRL i na emigracji w latach 1945-19891945–1989 w świetle historiografii, publicystyki, literatury oraz filmu'', "Pamięć„Pamięć i Sprawiedliwość"Sprawiedliwość”, 2006, 2, s. 259-260.]
 
* Ewolucje programowe nie ominęły także grupy "Szaniec"„Szaniec”, kontynuacji dawnego ONR-ABC. Genealogia grupy warunkowała jej miejsce na mapie politycznej Polski. Jako odłam obozu narodowego i to odłam "radykalny"„radykalny” w specyficznym rozumieniu tego słowa, znajdował się on na prawym skrzydle najbardziej prawicowego ugrupowania.
** Autor: Stanisław Bębenek
** Źródło: [http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1973-t64-n1/Przeglad_Historyczny-r1973-t64-n1-s117-131/Przeglad_Historyczny-r1973-t64-n1-s117-131.pdf ''Wizja przyszłej Polski w programie grupy "Szaniec"„Szaniec”'', "Przegląd„Przegląd Historyczny"Historyczny”, 64, 1973, nr 1, s. 117.]
 
* ONR było zapowiedzią przejścia do walki metodami bardziej brutalnymi. Było także dalszym krokiem w kierunku "uwspółcześniania"„uwspółcześniania” polskiego nacjonalizmu. Nacjonalizm typu endeckiego cechowało m.in. przeciwstawianie się wszelkim szerzej pomyślanym reformom społecznym. Różniło to endecję od partii faszystowskich, które rozumiały, że same hasła nacjonalistyczne nie mogą porwać mas i potrzebne są hasła, które choćby pozornie odzwierciedlały istotne i żywotne ich potrzeby. Taką rolę mogły spełnić hasła radykalno-społeczne, zapowiadające poprawę warunków ekonomicznych. Przywódcy ONR poszli tą drogą. Powstanie ONR było próbą zdobycia szerokiego zaplecza społecznego.
** Autor: Szymon Rudnicki
** Źródło: [http://rcin.org.pl/Content/50372/WA303_68479_A507-DN-R-9-1_Rudnicki.pdf ''Rozbicie ruchu młodzieżowego "Obozu„Obozu Narodowego"Narodowego”'', "Dzieje„Dzieje Najnowsze"Najnowsze”, 9, 1977, nr 1, s. 39.]
 
* Rozbieżności ideowe doprowadziły w 1934 roku do wyłonienia się ze SN nowego organizmu politycznego - Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) z Janem Jodzewiczem, Janem Mosdorfem i Henrykiem Rossmannem na czele. ONR, który po niedługim czasie został zdelegalizowany, opublikował własny program, w którym, odżegnując się od taktyki SN, projektowano radykalne rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych Polski, w tym między innymi oparcie ustroju na zasadach hierarchicznych i usunięcie Żydów z Polski.
** Autor: Aneta Dawidowicz
** Źródło: [http://wshtwp.pl/img/wydawnictwa/2-2011/09.s.83-92.pdf ''Inspiracje myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-19391928–1939)'', "Edukacja„Edukacja Humanistyczna"Humanistyczna”, 2011, nr 2 (25), s. 84.]
 
 
[[Kategoria:Faszyści]]