Ryszard Zięba

polski politolog

Ryszard Zięba (ur. 1950) – polski politolog, profesor zwyczajny, Jean Monnet Chair w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

  • …zapewnienie pokoju i bezpiecznej przyszłości Narodów Europy w warunkach ścisłego współdziałania wielkich mocarstw. W okresie „zimnej wojny” państwa zachodnie odeszły od polityki wspólnego zabezpieczania tych celów. (…) Państwa socjalistyczne dążąc do przezwyciężenia podziału kontynentu, wielokrotnie wychodziły z inicjatywami ustanowienia bądź przybliżenia realizacji regionalnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego.
  • Pojęcie „pokoju pozytywnego” nawiązuje do leninowskiej koncepcji pokoju sprawiedliwego i demokratycznego, sformułowanej w Dekrecie o pokoju z 26 X 1917 r. i Deklaracji Praw Narodów Rosji z 15 XI 1917 r. Koncepcja ta obejmuje pełne wyrzeczenie się wszelkich form agresji, uznanie wojny napastniczej za zbrodnię przeciwko ludzkości, respektowanie prawa narodów do samostanowienia oraz równouprawnienie dużych i małych narodów. Aksjologiczne pojęcie pokoju stosowali także twórcy marksizmu.K. Marks i F. Engels postulowali, aby zwykłe prawa moralności i sprawiedliwości, którymi ludzie powinni się kierować we wzajemnych kontaktach, stały się prawem najwyższym w stosunkach międzynarodowych. Postulat ten wprowadzili do programu Międzynarodówki I.