Richard Brinsley Sheridan

Richard Brinsley Sheridan

Richard Brinsley Sheridan (1751–1816) – irlandzki poeta, dramatopisarz i polityk.