Piotr Skarga (aktor)

polski aktor

Piotr Skarga (ur. 1948) – polski aktor.

Piotr Skarga

Zobacz też: