Natchniony Przekład Biblii

Natchniony Przekład Biblii – przekład Biblii dokonany przez proroka Świętych w Dniach Ostatnich, Józefa Smitha, wydawany i używany w Społeczności Chrystusa.

 • I stało się, że Pan rzekł do Mojżesza, mówiąc: Oto objawiam tobie [dzieje] tego nieba i tej ziemi; napisz słowa, które mówię. Jam jest Początek i Koniec, Bóg Wszechmogący. Przez mojego Jednorodzonego stworzyłem te rzeczy.
  • Źródło: Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1.2.
 • Oto słowa, których Jezus nauczył uczniów swoich, które powinni mówić ludziom: Nie sądźcie niesprawiedliwie, abyście nie byli osądzeni; sądźcie zaś sądem sprawiedliwym.
  • Źródło: Ewangelia Mateusza 7:1.2.
 • I są ciała celestialne, i ciała terrestialne i ciała telestialne; lecz chwała celestialnych inna, a terrestialnych inna, a telestialnych inna.
  • Źródło: 1 List do Koryntian 15:40.
 • Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, która jest w Chrystusie Jezusie, Jednorodzonym Synu Bożym, wyświęconym na Pośrednika między Bogiem i ludźmi, który jest jednym Bogiem i ma moc nad wszystkimi ludźmi.
  • Źródło: 1 List do Tymoteusza 2:4.
 • I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, innymi słowy Jan Chrzciciel i Mojżesz, i rozmawiali z Jezusem.
  • Źródło: Ewangelia Marka 9:4.
 • Dlatego też On nie jest Bogiem umarłych, lecz Bogiem żywych, ponieważ wskrzesi ich z ich grobów. Jesteście w wielkim błędzie.
  • Źródło: Ewangelia Marka 12:27.