Minim – hebrajski termin występujący w Talmudzie, który oznacza „heretycy”.

 • [Dawniej] na zakończenie błogosławieństwa w świątyni mówiono „Ze świata”. Kiedy heretycy (minim) zepsuli [wiarę] mówiąc, jest tylko jeden świat, [Rabini] nakazali by mówić „Ze świata aż do świata”.
  • Źródło: Miszna Berachot 9, 5 w tłumaczeniu Gwido Zlatkesa
 • Jeśli mięso zostało znalezione w rękach osoby niebędącej Żydem, wówczas jest dozwolone czerpać z tego zysk. Jeśli zaś w rękach min, to jest zakazane czerpanie z tego korzyści. To, co wychodzi na zewnątrz z domu mina, w rzeczywistości jest mięsem ofiary dla umarłego (kult bałwochwalczy), gdyż mówi się: zabijanie ofiary przez mina jest bałwochwalstwem; ich chleb jest chlebem Samarytanina; ich wino jest winem bałwochwalczej libacji; ich owoce są nieczyste; ich księgi są księgami wróżbitów, a ich dzieci są bękartami (mamzerim). Nie sprzedajemy im ani nie kupujemy od nich. Nie bierzemy od nich ani im nie dajemy. Nie uczymy ich synów rzemiosła. Nie jesteśmy leczeni przez nich; nie są leczone ani zwierzęta, ani ludzie.
  • Źródło: Tosefta Hullin 2, 20–21 w tłumaczeniu Mirosława Stanisława Wróbla
 • Nie należy prowadzić interesów z heretykami (minim) i w żadnym okresie życia nie należy u nich się leczyć.
  • Źródło: Awoda Zarah 27b w tłumaczeniu Mirosława Stanisława Wróbla
 • Nie ratujemy przed ogniem [w szabat] ewangelii (giljonim) i ksiąg heretyków (sifre minim). Raczej niech spłoną one i ich tetragramy.
  • Źródło: Tosefta Szabbat XIII,5 w tłumaczeniu Mirosława Stanisława Wróbla
 • Pewien heretyk (min) zapytał rabbiego Chaninę: „Czy wiesz, ile lat miał Balaam w dniu śmierci?’. Rabbi odpowiedział: «Tego nie napisano, ale jest powiedziane: mężowie krwawi i podstępni nie dożyją połowy swoich dni. Miał więc 33 lub 34 lata’. Heretyk powiedział: "Prawidłowo wyliczyłeś, czytałem dzieje Balaama, w których zapisano: "Chromy Balaam miał 33 lata, kiedy zabił go Pinchas Złoczyńca’. Mar, syn Rabbiny, rzekł do swoich synów: "W odniesieniu do tych, którzy nie mają udziału w świecie przyszłym, nie powinniście powoływać się na teksty Biblii, z wyjątkiem niecnego Balaama. Wszystko, co zostało napisane o nim, należy interpretować na jego niekorzyść’.
  • Źródło: Traktat Sanhendryn 106b według Talmudu Babilońskiego w tłumaczeniu Mirosława Stanisława Wróbla
 • Rabbi Matnah i rabbi Samuel bar Nahman mówili: "Byłoby rzeczą właściwą, gdyby Dziesięć Słów było czytane każdego dnia. A dlaczego nie są czytane? Z powodu przeinaczania ich przez minim, aby nie mogli powiedzieć: "Tylko te [Dziesięć Słów] zostały dane Mojżeszowi na Synaju’.
  • Źródło: Berachot 3c według Talmudu Jerozolimskiego w tłumaczeniu Mirosława Stanisława Wróbla
 • Saduceusze [dosł. minim] zapytali r. Gamaliela: "Skąd wiadomo, że Święty Jedyny (niech będzie błogosławiony!) ożywia zmarłych?» Odpowiedział: «Z Pięcioksięgu, Proroków i Pism», oni wszakże nie przyjęli jego dowodów. «Z Pięcioksięgu, albowiem napisano: 'Oto, gdy ty spoczniesz w gronie swoich ojców i powstaniesz' (Powtórzonego Prawa 31,16)». Oni odpowiedzieli: «Werset oznacza raczej: Lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami. – «Od Proroków, albowiem napisano: 'Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych' (Izajasza 26, 19)». Saduceusze odparli: «Być może ten fragment odnosi się do ożywienia zmarłych opisanego w Ezechiela 37"17. – «Z Pism, albowiem napisano: 'A twoje usta jak wyborne wino, które gładko spływa dla mej ukochanej, spływając przez usta tych, którzy pogrążeni są we śnie'18 (Pieśń nad Pieśniami 7, 9)». Oni odpowiedzieli: «Być może słowa te oznaczają zwykły ruch warg – zgodnie ze stwierdzeniem r. Jochanana który rzekł w imieniu r. Szymona Jehocedeka: Kiedy prawna decyzja zmarłego mędrca bywa cytowana na tym świecie, jego usta poruszają się w grobie, jako że jest powiedziane: 'spływając przez usta tych, którzy pogrążeni są we śnie'». W końcu przytoczył im werset: 'Ziemia, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom' (Powtórzonego Prawa 11, 9). Nie jest powiedziane 'warn', lecz 'im', a zatem doktryna zmartwychwstania da się wywnioskować z Tory”. Inni twierdzą, że da się ją wysnuć z wersetu: „Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie” (Powtórzonego Prawa 4, 4) – najwyraźniej powiedziano „wy (...) wszyscy do dziś żyjecie”. Musi to oznaczać, że nawet w dniu, kiedy ludzie w ogóle będą martwi, wy będziecie żyć, i podobnie jak wszyscy żyjecie do dziś, tak też wszyscy żyć będziecie w świecie przyszłym.
  • Źródło: Traktat Sanhendryn 90b (za: Abraham Cohen, „Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa”, Warszawa 1999)