Maria Komornicka

polski pisarz, tłumacz i krytyk literacki

Maria Jakubina Komornicka, później: Piotr Odmieniec Włast (1876–1949) – polska poetka, tłumaczka i krytyk literacki.

Maria Komornicka
 • Są kobiety tak nie umiejące odmawiać, że w miłości poczuwają się stale do obowiązku wzajemności.

O Marii Komornickiej

edytuj
 • Czy­ta­nie tekstów Ma­rii Ko­mor­nic­kiej w kon­tekście jej bio­gra­fii nig­dy nie od­by­wa się na neu­tral­nym grun­cie. W zależności od psychicznej kon­struk­cji ba­da­cza hi­sto­ria Ma­rii Ko­mor­nic­kiej dla jed­nych jest prze­strogą, dla dru­gich – in­spi­racją.
 • Ma­rii Ko­mor­nic­kiej nig­dy nie było.
  • Autor: Wiktor Dynarski
  • Źródło: Krzysztof Tomasik, Homobiografie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
 • Otwar­te pozo­sta­je py­ta­nie, czy Własto­wi w jego me­ta­mor­fo­zie bar­dziej cho­dziło o sta­nie się mężczyzną, czy po pro­stu człowie­kiem.
  • Autor: Krzysztof Tomasik, Homobiografie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
 • Uro­dy była mier­nej. Drob­na, ubra­na skrom­nie, wy­wie­rała wrażenie ra­czej młode­go chłopca, co jesz­cze bar­dziej pod­kreślały krótkie, po męsku ostrzyżone włosy, dość rzad­kie w owych cza­sach u ko­biet.
  • Autor: Jan Lorentowicz
  • Źródło: Krzysztof Tomasik, Homobiografie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.