Marek Dulinicz

polski historyk

Marek Dulinicz (1957–2010) – polski historyk, specjalista w dziedzinie archeologii średniowiecza, zwłaszcza Słowiańszczyzny.

  • Metoda typologiczna należy do kanonu metod źródłoznawstwa archeologicznego i jej stosowania wymaga się od każdego przedstawiciela tej dyscypliny, niezależnie od nastawienia poznawczego.
    • Źródło: Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian w: Archeologia Polski t. 53 (2008) z. 1, wydawca Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 126.
  • Obszary w dorzeczu Prypeci, części dorzecza Dniepru i Prutu są uznawane za macierzyste ziemie Słowian. W czasach, dla których dysponujemy już źródłami pisanymi, zamieszkiwali je m.in. Dregowicze (dorzecze Prypeci), Polanie (rejon Kijowa), Siewierzanie (dorzecze Dniepru i jego lewego dopływu – Sejmu), Radymicze, Krywicze (dorzecze górnego Dniepru).
    • Źródło: Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian w: Archeologia Polski t. 53 (2008) z. 1, wydawca Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 126.
  • Postęp badań, a zwłaszcza wykorzystanie przyrodniczych metod datowania sprawił, że teza o wczesnym (V, VI wiek) i licznym zajmowaniu przez Słowian ziem na zachód od Wisły, aż po Łabę, została negatywnie zweryfikowana. Podobne przewartościowanie poglądów na chronologię i intensywność ekspansji Słowian w kierunku północnym i północno‑wschodnim, w dorzecze górnego Dniepru, Dźwiny, rzeki Wołchow i górnej Wołgi, nastąpiło w ostatnich latach wśród archeologów badających wczesnośredniowieczne osadnictwo tych terenów.
    • Źródło: Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian w: Archeologia Polski t. 53 (2008) z. 1, wydawca Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 115, op. cit. Władysław Duczko, Ruś wikingów, Warszawa 2006, s. 58–60, 86–87.