Konstanty Schmidt-Ciążyński

polski kolekcjoner dzieł sztuki

Konstanty Schmidt-Ciążyński (1818–1889) – polski kolekcjoner i znawca sztuki, ofiarodawca dużego zbioru dla Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Nie chcąc, aby ten zbiór, owoc mej pięćdziesięcioletniej pracy przeszedł w ręce obce, lub rozprószył się znowu po świecie, zamyślam oddać go na wieczną własność Muzeum Narodowego Polski, tego kraju w którym się urodziłem i którego zawsze byłem, jestem i być nie przestanę, kochającym i wdzięcznym synem.
  • Źródło: Konstanty Schmidt-Ciążyński, list do hr.Platera, Londyn, 6 kwietnia 1883, [za:] Konstanty Schmidt-Ciążyński, „W sprawie: hr.Plater i Schmidt-Ciążyński”, Kraków, 1887, ss. 4–5.
 • W początkach roku 1883 zapadłem w ciężką chorobę, która trwała przez kilka miesięcy. Mieszkając naówczas za granicą, mianowicie w Londynie i będąc w podeszłym wieku, obawiałem się, aby w razie mojej śmierci nie dostały się w obce ręce zbiory rzadkich dzieł i drogocennych utworów sztuki, które przez 50 lat życia mego spędzonego na tułactwie, kosztem ciężkiej pracy i całego mojego majątku nagromadziłem, i które bądź co bądź uzyskały sławę europejską między znawcami i amatorami starożytnych zabytków.
  • Źródło: Konstanty Schmidt-Ciążyński, „W sprawie: hr.Plater i Schmidt-Ciążyński”, Kraków, 1887, s. 4.

O Konstantym Schmidcie-Ciążyńskim

edytuj
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 23 lipca.
  (…)
  Dowiadujemy się, że Muzeum ma niebawem uzyskać bogate zbiory wysokiej artystycznej wartości. Ponieważ sprawa ta jest dopiero w toku, powstrzymujemy się jeszcze od podania szczegółów co do tych cennych nabytków.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 27 lipca.
  (…)
  Komitet Muzeum Narodowego odbył wczoraj posiedzenie (…)
  Dr F. Jakubowski zdał sprawę Komitetowi z rokowań, jakie toczyły się w Wiedniu z p. Schmidtem co do odstąpienia dla Muzeum Narodowego jego zbiorów, mianowicie kamei i gemm. Preliminarya ugody, które Rada miasta ma zatwierdzić w miesiącu wrześniu, brzmią w najgłówniejszym streszczeniu: za rentę dożywotnią w kwocie 300 funt. sterl. zbiory p. Schmidta stają się własnością Muzeum. (…) Dodać tylko musimy dobrą wiadomość, że p. Schmidt odstąpił bez zastrzeżeń jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Muzeum Narodowego inne zbiory, mianowicie te, które posłał już na ręce hr. Wł. Platera do Muzeum w Rapperswyll. Hr. Wł. Plater nie odpowiedział podobno p. Schmidtowi na jego propozycję co do pomieszczenia daru w Rapperswll, dlatego p. Schmidt niezwiązany zupełnie, pragnie z posłanych tam przedmiotów, co do przjęcia których nie oświadczył się p.Plater, zrobić dar dla Muzeum Nar.P. Schmidt zamierza także ewentualnie inne jeszcze zbiory oddać do Muzeum, poprzednio jednak porozumie się w tej mierze. Komitet przyjął umowę przygotowawczą, zawartą z p. Schmidtem, oraz polecił mu podziękować w swojem imieniu za jednę i drugą darowiznę.
 • Otrzymujemy następujące pismo:
  Do Redakcyi dziennika „Czas.”
  Villa Broelberg pod Zurychem d. 31 lipca.
  Bardzo błędne wiadomości, ogłoszone w Czasie, a dotyczące Muzeum narodowego w Rapperswylu zmuszają mnie do następnego sprostowania:
  W dniu 6 kwietnia b. r. p Schmidt Ciążyński antykwariusz, przesłał mnie z Londynu akt poświadczony przez świadków, w którym wszystkie swoje zbiory ofiarował Muzeum narodowemu, a w których się pomiędzy innemi znajdowało koło 1500 kamei i gemm, oświadczając jednocześnie chęć służenia ojczystej sprawie, jako jeden z urzędników tego zakładu i pobierania dożywotniej pensyi. Odpowiedziałem dziękczynnie, oznajmiając, że Muzeum przyjmuje te dary i że oczekiwać będę jego zapowiedzianego przybycia do Rapperswylu. Zgodziłem się więc na wszystkie postawione przezeń warunki.
  Tymczasem 26 kwietnia i 19 maja, p. Schmidt spełniając swoje przyrzeczenie, wysłał paki z niektóremi darami, na które rewers został mu posłany. Niepodobna więc mi dzisiaj przypuscić, aby dary ofiarowane Muzeum narodowemu w Rapperswylu mogły być później powtórnie ofiarowane Muzeum krakowskiemu. (…)
  Władysław Plater.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 6 sierpnia.
  (…)
  P. Schmidt Ciążyński przybył wczoraj wieczór z Wiednia do Krakowa. Znakomity nasz gość przywiózł ze sobą artystyczne skarby, które wkrótce staną się własnością i chlubą Krakowa.
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  Bawiący w Krakowie p. Schmidt Ciążyński obdarzył także, jak donosi Kuryer Poznański, poznańskie Muzeum przyjaciół nauk cennemi darami, wśród których znajdują się obrazy mistrzów XVI wieku Cesare de Sesto i van Orleya.
 • Zbiór kamei p. Schmidta-Ciążyńskiego po raz pierwszy otworzonym został w Krakowie we czwartek w mieszkaniu hr. Zygmunta Cieszkowskiego, gdzie jak wiadomo, właściciel zbioru zajął kwaterę. P. Schmidt pokazywał swoje skarby, które wkrótce stać się mają jednym z najcenniejszych skarbów Krakowa, gronu złożonemu zarówno z bezpośrednio interesowanych jak prezydent miasta Dr Weigel i dyr. Muzeum Narodowego prof. Łuszczkiewicz, jakoteż z innych zaproszonych znawców i miłośników sztuki (…).
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 14 sierpnia.
  Pan Schmidt-Ciążyński, złożył dziś w obecności Prezydenta miasta, do przechowania w kasach miejskich swój zbiór kamei, przeznaczony dla Muzeum Narodowego.P. Schmidtowi Ciążyńskiemu towarzyszył przy akcie oddania kamei do przechowania p. hr. Cieszkowski. Pomimo długiego pobytu za granicą, p. Schmidt-Ciążyński mówi dobrze po polsku. Szeroki ogół polskiej publiczności pozna go bliżej przy okazyi otwarcia Muzeum, a zbiory jego, złożone w Muzeum, zachowają na zawsze wśród nas jego pamięć i imię.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 28 sierpnia.
  (…)
  Posiedzenie Rady miejskiej odbędzie się we czwartek d. 30 sierpnia o godzinie 5ej po południu. Na porządku dziennym znajdują się następne sprawy: (…) 3) Ofiarowanie kamei i gem dla Muzeum Narodowego przez p. Schmidta-Ciążyńskiego; sprawozdawca r.m. Dr Faustyn Jakubowski. (…)
  (…)
  Koło artystyczne-literackie przesyła nam listę osób, które komitet gospodarczy Zjazdu artystów i literatów polskich na gospodynie i gospodarzy balu (d. 15 września) zaprosić postanowił: (…) Schmidta-Ciążyńskiego, (…)
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 5 września.
  (…)
  Posiedzenie Rady miejskiej odbędzie się we czwartek d. 6go b. m. o godzinie 5ej po południu. Na porządku dziennym znajdują się następne sprawy: (…) 3) Ofiarowanie kamei i gem dla Muzeum Narodowego przez p. Schmidta-Ciążyńskiego. Sprawozdawca radca miasta Dr Faustyn Jakubowski; (…)
 • Uroczystość dwuchsetletniej rocznicy zwycięstwa Jana III pod Wiedniem.
  (…)
  Po Prezydencie miasta mówił dyrektor Muzeum Narodowego, prof. Łuszczkiewicz następnemi słowy:
  (…)
  Miesięcy temu parę, jak do biblioteki tutejszej Jagiellońskiej na imię zacnego a gorliwego miłośnika rzeczy narodowych, jej przewodnika Dra Karola Estreichera, nadeszła paka z przedmiotami sztuki. Paka ta z Londynu zawierała dwa cenna portrety Helsta, jedno dzieło, jak twierdzi napis, Van dycka – całe szeregi studyj akwarelowych jednego z utalentowanych artystów dzisiejszych włoskich i kilka drobnych przedmiotów sztuki. Przysyłał je p. Schmidt-Ciążyński, jako ofiarę do narodowych zbiorów w Krakowie. Kto był ów tak hojny ofiarodawca, nieumiano powiedzieć, Polska go dotąd nie znała, choć wiedziały o nim Muzea całej Europy i znały go, jako znawcę i pośrednika w nabywaniu przedmiotów sztuki. Ten znawca, z urodzenia Polak miał i uczucia polskie, które mu były przewodnią gwiazdą w ciężkich trudach życia za granicą. Ale skupił je w kierunku jednym cichego gromadzenia arcydzieł sztuki, rzniętych kamieni, owych drobnych kamyczków kosztownych materyałem, kosztownych sztuką – cennych, oryginalnych prac wszystkich epok, aby je kiedyś krajowi dać. Zbierał dla Ojczyzny, a zbierał tak skrzętnie, że zapomniał o stosunkach z tą ziemią polską, o której zbogaceniu myślał. (…) Przesyłka obrazów na ręce czcigodnego Dra Estreichera dla narodowych zbiorów w Krakowie, jeżeli nie była odosobnioną ofiarą pana Schmidta Ciążyńskiego, bo z łaski jego zbogaciło się i Muzeum Towarzystwa Przyjaciół nauk w Poznaniu, to wystarczyła do wskazania, dawcy, gdzie swój skarb właściwy ma ulokować. Nie miejsce tutaj wykazywać w tej sprawie zabiegów Dra Estreichera i Prezydenta miasta Dra Weigla, hr. Zygmunta Cieszkowskiego Dra Maryana Sokołowskiego i Dra Faustyna Jakubowskiego, powiedzmy, że dobrze zasłużyli się oni Muzeum – ale jakie znaleść słowa na wyrażenie czci dla szanownego dawcy, osądzicie sami, patrząc na ten bogaty zbiór kamei i intaglii, jaki własną ręką p. Schmida, tu między nami bawiącego, ułożone w tej sali oglądamy. Nie wątpimy, że warunki, jakie przy tym królewskim darze stawia pan Schmidt, łatwo uwzględnionemi będą, a zbiór stanie się własnością Muzeum. (…) Kończę uwagą, iż tak losy chciały, aby każda uroczystość narodowa w Krakowie, zaznaczała się imieniem wielkiego dobrodzieja dla Muzeum narodowego – był nim Siemiradzki na uroczystości Kraszewskiego, jest nim dziś p. Schmidt Ciążyński w chwili uroczystości dwuchset-letniej rocznicy odsieczy Wiedeńskiej, uroczystości Sobieskiego.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 17 września.
  (…)
  Muzeum Narodowe w Sukiennicach otwarte codziennie od godziny 11 rano do 4 po południu, gromadzi liczną publiczność. Prócz obrazu Siemiradzkiego, uwagę zwraca głównie zbiór kamei pana Schmidta-Ciążyńskiego, obecnie właśnie rozpakowany.
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  Muzeum Narodowe łącznie z pomieszcznemi tam kameami i gemmami p. Schmidta-Ciążyńskiego cieszy się licznym napływem zwiedzających. (…)
 • Sprawy miejskie
  Posiedzenie Rady Miejskiej d. 27 września.
  (…)
  R.m.F. Jakubowski stawia wniosek naglący następującej treści: „Rada miasta uchwala wnieść petycyę do Sejmu o przyczynienie się na fundusz zakupna dzieł sztuki p. Schmidta-Ciążyńskiego.” (…) Rada miasta wyrazi w tej petycyi, iż zamierza nabyć dzieła sztuki pana Schmidta-Ciążyńskiego, a przyznanie subwencyi, tem samym zmniejszenie wydatku gminy, może właśnie nakłonić tych, którzy nie sprzyjaliby nabyciu ze względów materyalnych, do oświadczenia się za kupnem w razie przyczynienia się funduszu krajowego.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 13 października.
  (…)
  P. Schmidtowi-Ciążyńskiemu zginęły jeszcze 10 września dwie akwarelle ze zbioru ewentualnie do Muzeum Narodowego przeznaczonego. Ponieważ dotychczasowe ogłoszenia nie odniosły skutku, właściciel tak przykro tem dotknięty, uprasza nas, abyśmy, ze względu na ważność rzeczy, na tem miejscu zwrócili jeszcze raz uwagę, iż łaskawy oddawca tych dwóch obrazków na półarkuszach kartonu, figury z czasów Ludwika XV, farbami wodnemi malowane, otrzyma 10 złr. wynagrodzenia od p. Cichockiego, przy wejściu na salę wystawy Sobiescianów w Sukiennicach.
 • O Rapperswylu.
  Głos drugi i ostatni.
  (Dokończenie).
  (…)
  Ta niejasność w postępowaniu Wł. Platera, była, jak mi to z ust p. Schmida wiadomo, powodem, iż zerwały się umowy o kameje. Na propozycye bowiem p. Schmida o rentę, nigdy nie dawał co do tego stanowczej odpowiedzi, a sam dar pana Schmidta tak traktował, jakby to raczej dopiero z rąk Władysława Platera miał Rapperswyl ów dar uzyskać. A kiedy Schmid raz chciał mieć stanowczo rozstrzygniętą kwestyę pieniężną, upoważniał go p.Plater, aby część swoich kamei pan Schmid na swą potrzebę sprzedał. To postępowanie zniechęciło ofiarodawcę i zwróciło go do Krakowa.
  (…)
  Estreicher.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 27 listopada.
  (…)
  Dziennik Poznański w dwóch felietonach podaje ocenie kamei i gemm ze zbioru p. Schmidta-Ciążyńskiego. Autor zatrzymuje się szczegółowo nad temi kamyczkami mającymi podwójną wartość: artystycznych zabytków i kosztownych już przez sam materyał klejnotów. W konkluzyi autor wyraża zdziwienie, że sprawa zakupna na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie ulega zwłokom – i zdaje się przemawiać za przyłączeniem go do Rapperswylskiego muzeum. Caveant consules…
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  Komitet Muzeum narodowego odbył dnia 22 b. m. posiedzenie, na którem Prezydent miasta odczytał pismo Wydziału krajowego w przedmiocie subwencyi na zakupno przez miasto Kraków zbiorów p. Schmidta Ciążyńskiego. Ze względu na udzieloną już przez Sejm krajowy subwencyą 500 złr., Wydział krajowy oświadcza, że w b. r. do zakupna zbiorów niczem się przyczynić nie może, po zbadaniu jednak wartości zbiorów w sposób w reskrypcie wskazany, obiecuje do Sejmu uczynić odpowiedni wniosek. Po dyskusyi w tej sprawie przeprowadzonej, przyjęto jednomyślnie wniosek więc prezydenta p. Muczkowskiego przeznaczenia, jako przyczynek do zakupna zbiorów p. Schmidta-Ciążyńskiego, dotacyi rocznej 500 złr przez Sejm krajowy dla Muzeum narodowego przeznaczonej i upoważniono Prezydenta m. do zawiadomienia Rady m. o uchwale tej. skoro Rada m. przystąpi do nabycia wzmiankowanych zbiorów. (…)
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  (…)
  Jedyny u nas kompletny zbiór sztychów polskich p. Mieczysława Pawlikowskiego, jako fideicomis rodziny, złożony zostanie do Muzeum Narodowego i przez to stanie się dostępnym dla studyów artystów i lubowników.
  Zbior ten, obok kilku pierwszorzędnej wartości dzieł artystycznych, będących już własnością Muzeum – obok zakupić się mającego przez miasto zbioru kamei i gem p. Schmidta-Ciążyńskiego, zapewnić jest zdolny naszemu Muzeum poważne stanowisko w rzędzie zbiorów europejskich.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 20 lutego.
  (…)
  Na bal Weteranów z r. 1831 przysłali naddatki: (…) Schmitt Ciążyński 5 złr. (…)
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 4 kwietnia.
  (…)
  Sprawa nabycia cennych zbiorów Schmida-Ciążyńskiego dla Muzeum Narodowego była, jak się dowiadujemy, przedmiotem narady wczorajszego poufnego posiedzenia Rady miejskiej. Prawie wszyscy na tem posiedzeniu obecni radcy mieli się oświadczyć za nabyciem tych zbiorów, tak, że na wtorkowem posiedzeniu sprawa ta prawdopodobnie stanowczo i w pomyślny sposób załatwioną zostanie.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 9 kwietnia.
  (…)
  Posiedzenie Rady miejskiej, zwołane na wczoraj, nie przyszło do skutku z powodu braku potrzebnego kompletu. Nie załatwiono więc będącej na porządku dziennym sprawy nabycia przez gminę na własność Muzeum Narodowego zbiorów (kamei) p. Schmida-Ciążyńskiego (…)
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 19 kwietnia.
  (…)
  Zbiór gemm i kamei p. Schmidt-Ciążyńskiego, przeniesiony został wczoraj z Magistratu do Sukiennic i wystawiony będzie w Langierówce. W chwili, kiedy Rada miasta ma ostatecznie w sprawie nabycia kollekcyi powziąć postanowienie, będzie to sposobnością dla osób, które się jeszcze z tym zbiorem nieobeznały, wyrobienia sobie o nim właściwego sądu. Oprócz objaśnień odnoszących się do swojej kolekcyi, p. Ciążyński oświadczył uprzejmie, że jest gotów udzielać także w godzinach po południowych wszelkich wskazówek i informacyj osobom, pragnącym zasięgnąć jego rady co do wartości i artystycznego charakteru posiadanych przedmiotów, któreby się na Wystawę nieustającą kwalifikowały.
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  Na Wystawie kamei w Sukiennicach, obok wspaniałego zbioru p. Schmidt Ciążyńskiego zaciekawia także zwiedzających nader zajmująca kollekcya 33 portretów akwarelowych (…)
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  List Mendelsohna do Chopina, którego autograf wystawiony jest obecnie w Langierówce obok zbioru kamei p. Schmidt-Ciążyńakiego, (…)
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  Jakie artystyczne skarby u nas się w ręku prywatnem znajdują, dowodzi najlepiej wzrastający z dniem każdym w Langierówce zbiór malowideł, sztychów, rysunków i obrazów, które stanowią wcale godne otoczenie dla zbioru kamei p. Ciążyńskiego. (…)
 • Sprawy miejskie.
  Posiedzenie Rady miejskiej dnia 3 lipca.
  Przewodniczący Prezydent Dr Weigel.
  Sekretarz p. Epstein odczytuje treść pism nadeszłych do Rady, mianowicie: p. Schmidt-Ciążyński zapytuje, czy i kiedy Rada poweźmie uchwałę względem nabycia od niego kamei i gem dla Muzeum Narodowego?
 • Sprawy miejskie.
  Posiedzenie Rady miejskiej dnia 10 lipca.
  (…)
  Prezydent zwraca uwagę, iż na ostatniem posiedzeniu odczytanem było pismo p. Schmidta-Ciążyńskiego, zapytujące, czy i kiedy Rada zamyśla nabyć jego zbiory dla Muzeum Narodowego? Zapytuje więc Prezydent, czyby sprawy tej nie traktować na dzisiejszem posiedzeniu?
  R.m.F. Jakubowski, oświadcza, iż przyczyną nie traktowania dotąd sprawy nie jest obojętność dla niej, ale to właśnie, że sprawa nie jest jeszcze tak skompletowaną, nie ma tak silnej podstawy, aby mogła przyjść przed Radę.P. Prezydent wszakże miał od kilku posłów sejmowych zebrać deklaracyę, iż zbiory p. Schmidta-Ciążyńskiego przedstawiają pewną wartość i pieniężną i artystyczną i godne są, aby je nabyto dla Muzeum. Do dziśdnia tych deklaracyj nie ma, a na ich zasadzie dopiero ma Wydział krajowy oświadczyć się, o ile poprze nabycie zbiorów. Zaczepiono mówcę, jakoby dla nieprzyniesienia aktów nie referował w tej sprawie, ależ zna on ją tak dobrze, iż na pamięć mógłby ją Radzie przedłożyć. Nie jego wrzekomo niechęć, jak fałszywie twierdzono, jest powodem opóźnienia nabycia, ale wskazana powyżej przyczyna.
  Prezydent powołuje się na to, iż był także zaczepionym, mimo, że sprawę stawiał na porządku dziennym. Do podpisania potrzebnych dla Wydziału krajowego deklaracyj zaproszonych było 8 posłów. Pięciu z nich nadesłało już deklaracyę, trzy zaś są oczekiwane.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 6 października.
  (…)
  Prezydent miasta, stosownie do uchwały, zapadłej na sobotniem poufnem posiedzeniu Rady miasta, wystosował natychmiast wczoraj petycyę do Sejmu o udzielenie subwencyi na zakupno kamei i gem p. Schmidta-Ciążyńskiego.
  Na sobotniem poufnem posiedzeniu Rady miejskiej (…) Zarazem Rada postanowiła wnieść do Sejmu petycyę o przyczynienie się sumą 1500 złr. rocznie na zakupno znakomitego zbioru kamei p. Schmidt-Ciążyńskiego dla Muzeum Narodowego w Krakowie.
 • Muzeum Narodowe w Krakowie.
  (…)
  Sprawa o Kamee, będące własnością Schmidta-Ciążyńskiego czeka jeszcze na roztrzygnięcie – ale przypuszczać trudno, aby tak cenny skarbiec, zgromadzony długoletnim trudem miał wyjść z rąk polskich i aby jego znaczenie artystyczne nie miało być należycie zrozumianem.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 15 grudnia.
  (…)
  Sprawa zakupna gem i kamei. Wydział krajowy zawiadomił reprezentacyę miejską pismem z dnia 21 listopada br., że wys. Sejm krajowy, wskutek petycyi o subwencyę, uchwalił wstawić w budżet krajowy roku 1885 kwotę 1000 złr., jako zaliczkę na rentę dożywotnią dla p. Schmidta-Ciążyńskiego na przypadek, jeżeli zakupno jego zbioru gem i kamei na rzecz Muzeum narodowego przyjdzie do skutku.
 • Sprawy miejskie.
  Posiedzenie Rady miejskiej dnia 22 grudnia.
  (…)
  P. o. sekretarza prezydyalnego p. Banaś odczytuje pisma do Rady nadeszłe, z których wymieniamy ważniejsze. I tak: (…) pismo Wydziału krajowego zawiadamiające, iż Sejm upoważnił go do wypłaty corocznie kwoty 1,000 złr. na dożywocie dla p. Schmidta-Ciążyńskiego, jeśli Kraków nabędzie te zbiory dla Muzeum Narodowego; (…)
 • Sprawy miejskie
  Posiedzenie Rady Miejskiej d. 5 marca.
  (…)
  R. m. Dr Faustyn Jakubowski, jako sprawozdawca Komitetu Muzeum Narodowego, przedłożył Radzie szczegółowe sprawozdanie tegoż Komitetu, tak o czynnościach Komitetu, jak o stanie Muzeum. (…) Przy tej sposobności zapytał r.m. Romanowicz, w jakiem stadyum znajduje się sprawa nabycia kamei i gem od p. Schmidta-Ciążyńskiego na rzecz Muzeum Narodowego. Sprawozdawca. odpowiedział, iż sprawa ta po uchwaleniu przez Sejm subwencyi, musiała wejść na drogę ponownego porozumienia z p. Ciążyńskim, rokowania te zaś są już o tyle ukończone, iż sprawa zakupna przyjdzie przed Radę już na najbliższem posiedzeniu.
 • Sprawozdanie
  DYREKCYI MUZEUM NARODOWEGO
  za czas od 1 sierpnia 1883 do końca 1884 r.
  (…)
  Do pierwszych zajęć komitetu zaliczyć wypada starania o nabycie zbiorów kamei i intaglii pana Schmida-Ciążyńskiego, – wysłanie delegatów do Wiednia w celu porozumienia się z ich właścicielem i zasiągnięcia zdania znawców wiedeńskich o wartości zbioru. Komitet kilkakrotnie udawał się do Wys. Wydziału krajowego i Wys. Sejmu o subwencyą w celu umożebnienia gminie miasta nabycia do Muzeum zbioru gliptycznego, prośba ta w roku bieżącym pomyślny skutek otrzymała oświadczeniem Wys. Sejmu, że zobowiązuje się płacić rocznie 1000 złr., jeżeli miasto przyjdzie do ugody z p. Schmidem.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 30 marca.
  (…)
  Porządek dzienny posiedzenia Rady miejskiej, naznaczonego na środę, zawiera ważne sprawy, i tak: nabycie zbioru Kamei i gem od p. Schmidta-Ciążyńskiego dla Muzeum narodowego (sprawozdawca r. m. Dr F Jakubowski); (…)
 • Sprawy miejskie
  Posiedzenie Rady Miejskiej d. 1 kwietnia.
  (…)
  Z porządku dziennego r. m. Dr F. Jakubowski uzasadnia wnioski co do nabycia przez gminę dla Muzeum Narodowego zbioru kamei i gem p. Schmidta-Ciążyńskiego. Sprawozdawca podnosi wysoką wartość tego zbioru, jakiego nie posiada w takiej ilości żadna instytucya, a zbiór ten mieści 2,500 sztuk kamei i gem. Wartość tę zbioru sprawdzili wysłani do Wiednia pp. Maryan Sokołowski i Zygmunt Cieszkowski. Za zbiór ten, którego wykaz szczegółowy odczytuje sprawozdawca, zażądał właściciel wypłaty rocznej renty w sumie 3,600 złr. Suma ta przedstawia się jako mała w porównaniu z wartością zbioru, lecz ponieważ było za ciężko dla Rady ponosić takową wyłącznie, dlatego zwrócono się do Sejmu z prośbą o subwencyę jak najwyższą na ten cel, a Sejm przeznaczył 1,000 złr., przez co umożliwił nabycie zbioru. Prócz kamei i gem ofiaruje p. Schmidt-Ciążyński dla Muzeum 61 obrazów, które się już tam znajdują i 67 sztuk obrazów, które tymczasowo do Rapperswylu posłał, a których odebranie będzie połączone z pewnemi trudnościami. W ocenienie szczegółowe zbioru nie wdaje się sprawozdawca, znanym on jest bowiem z wystawy Sobieskiego, i prosi wreszcie Radę o przyjęcie wniosków, które brzmią następnie:
  1) Gmina miasta Krakowa nabywa od p. Konstantego Schmidt-Ciążyńskiego zbiór kamei i gemm na własność, na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie, za rentę dożywotnią p. Konstantemu Schmidt Ciążyńskiemu, rocznie począwszy od 1 stycznia. 1885 w ilości 3600 zł. aw. w ratach półrocznych z góry opłacać się mającą. 2) Nabycie dokonanem zostaje na podstawie wykazu inwentarycznego dołączonego. 3) Renta roczna, w ustępie 1) określona, wypłacaną będzie w ten sposób, iż na ten cel użytą będzie suma 1000 złr. przez Sejm krajowy na ten cel przeznaczona, zaś resztę, w ilości 2600 złr. wa. wypłacać będzie gmina m. Krakowa z funduszów bieżących. 4) Poleca się Sekcyi skarbowej, aby fundusz na zapłacenie renty tegorocznej obmyśliła i do dyspozycyi Pana Prezydenta pozostawiła, tudzież, aby na przyszłość odpowiednie fundusze w budżecie rocznym zamieszczała. 5) Do zawarcia i podpisania umowy z p. Konstantym Schmidt Ciążyńskim, upoważnia Rada miejska Pana Prezydenta, tudzież Radców pp. Dra Faustyna Jakubowskiego i Dra Henryka Jordana.
  Po otwarciu dyskusyi nad wnioskami, zabiera głos r. m. Baranowski, który sądzi, iż właśnie dlatego, że Muzeum jest Narodowe, Sejm powinien dać większą subwencyę, a mianowicie 2,600 złr., miasto zaś mogłoby się przyczynić kwotą 1,000 złr. Zawielki to ciężar dla gminy, dlatego oświadcza, iż głosować będzie przeciw wnioskom.
  R. m. Dr Warschauer rozbiera szczegółowo charakter wydatków miejskich i dzieli takowe na egoistyczne, tj. potrzebne na budowę bruków, kanałów itd., i na wydatki krajowe, do których miasto przyczyniać się musi. Ani z jednego, ani z drugiego funduszu wydatku na nabycie kamei czynić nie można. Mówca był przeciwny założeniu Muzeum, które obecnie już kosztuje gminę 3,000 złr., a które przysporzyło miastu dwóch urzędników i woźnego. Niezawodnie jest ładnie, żeby były Muzea, galerye; niezawodnie, że zbiór rzeczony jest cenny, że ma pretium affectionis; niezawodnie, że ma gmina pewne obowiązki względem kraju, ale nie tak wielkie, bo przypuśćmy, że Sejm w którymkolwiek roku nie da subwencyi, to wtedy cały jej ciężar spadnie na miasto, za rzecz, która nie jest w ścisłym związku z Muzeum Narodowem, chyba o tyle, o ile działy sztuki wogóle mają związek ze sobą. Mówca doradza, aby i zamożne prywatne osoby przyczyniły się do nabycia, i proponuje następujący rozkład kwoty: Sejm niech da 1/3, miasto 1/3 i ludzie prywatni 1/3. Pieniądze są, trzeba je dać.
  R. m. prezes Majer jest za wnioskami, ale musi się usprawiedliwić, dlaczego. Wiele jest prawdy w słowach mówcy poprzedniego, i gdyby nie pewne względy, nie mógłby oświadczyć się za nabyciem zbioru. Na wszelkie targi, jak podobny, bo inaczej układu na przeżycie nazwać nie można, wzdryga się jego sumienie, inna rzecz bowiem, jeżeli rodzice odstępują dzieciom majątek, a sobie zastrzegają rentę. Przyznaje mówca, że zbiór ten, to rzecz przydatna, ale pierwej iść powinny potrzeby konieczne. Gdyby nie było Muzeum Narodowego, to nikomu nie postałoby w głowie nabywanie zbioru, ale skoro Muzeum jest, to naszym obowiązkiem, aby się rozrastało. Znawcy powiadają, że nabytek robimy za cenę stosunkowo niską; znawcy w Wiedniu orzekli, iż wartość samego materyału, nie licząc wartości sztuki, oszacować można na 40,000 do 50,000 złr. Ale to wszystko mając na względzie, nie mógłby jeszcze mówca za nabyciem wotować, gdyby nie zasiłek, jaki przeznaczył Sejm w kwocie 1,000 złr., a nie traćmy nadziei, że usiłowaniom naszych posłów uda się więcej uzyskać. Drugim względem, skłaniającym mowcę do głosowania za nabyciem, jest zapewnienie, że znajdzie się fundusz i to taki, iż miasto ciężaru nie poniesie.
  R. m. Dr Machalski wyjaśnia poprzedniemu mówcy, iż niema najmniejszej niemoralności co do zachodzącego tu dożywocia, bo ono jest uświęconem we wszystkich społeczeństwach cywilizowanych. Rada nie spekuluje tu na życie niczyje, a życie p. Schmidta-Ciążyńskiego jest w ręku Boskiem.
  R. m. Rehman zapytuje, czy subwencya Sejmu jest jednorazową, czy też będzie udzielaną i na przyszłość.
  R. m. Romanowicz wyjaśnia, że jest to datek roczny, więc nie potrzeba będzie wnosić petycye, bo odnośną kwotę będzie wstawiał co roku Wydział krajowy; nie chroni to wszakże tej rubryki od tego, że może się za nią nie podnieść większość rąk, czego przecież po reprezentacyi kraju przypuścić nie można, aby się w tym względzie taka większość nie znalazła.
  Sprawozdawca Dr F. Jakubowski dodaje do wyjaśnienia r. m. Machalskiego tę uwagę, że jeżeli rodzice dzieciom majątek zostawiają, a sobie rentę dożywotnią zastrzegają, to tutaj obywatel przychodzi i mówi: oddaję wam wszystko, co mam, całą moją własność, dajcie mi rentę dożywotnią. Tu propozycya wychodzi z jego strony i jemu wolno tak postąpić; Co do r. m. Warschauera, który mówi: niech ktoś da, to nie od nas zawisło, by dał, ani Sejmu także do większej ofiary zmusić nie możemy, Sejmu, który w trudnych warunkach ofiarował 1000 złr. Jeżeli zaś ktoś ma dać, to nie od nas także zawisło, ale trzeba rozpocząć składać datki, a radca Warschauer rozpoczął od proponowania datków. Radca Warschauer dzieli także wydatki na niższe i wyższe, lecz ile razy przychodzimy z żądaniem niższych wydatków, to nam mówią o wyższych, ile zaś razy żądamy wydatków na wyższe cele, to nam mówią o brukach, kanałach itd. Gdy szło n. p. o szkołę przemysłową, to mówiono: po co szkoła przemysłowa! I zdaje się, ze słów p. Warschauera, jak gdyby gmina Krakowa mogła tylko kanały i bruki budować i ten jedynie miała obowiązek. Muzeum, przeciw któremu występuje p. Warschauer, ma dziś dziesięć razy większą wartość, niż suma, jaką na nie gmina wydała. Sprawozdawca wskazuje i na te wyższe cele, jakie miasto Kraków ma do spełnienia wobec kraju i narodu i prosi jeszcze raz o uchwalenie wniosków.
  W głosowaniu imiennem, zarządzonem na wniosek r.m. Epsteina, głosowali za: Armółowicz, Dr Bobrzyński, Dr Bochenek, Geissler, Dr Hajdukiewicz, Dr F. Jakubowski, Dr Jakubowski Maciej, Dr Jordan, Dr Kasparek, dyrektor Kieszkowski, Knaus. JE. Dr Kopff, Dr Kohn, Dr Lisowski, Dr Majer, Dr Machalski, Muczkowski, hr. Potocki, Romanowicz, Dr Rosenblatt, Dr Straszewski, Szpakowski, hr. Tamowski, Zaremba, Dr Zatorski, Dr Zoll. Razem 26 głosów.
  Przeciw głosowali: Dr Asnyk, Baranowski, Birnbaum, Epstein, Grosse, Gwiazdomorski, Kwiatkowski, Dr Oetinger, Rehman, Stockmar, Dr Warschauer, Zieleniewski. Razem 12 głosów.
  Wstrzymali się od głosowania: Chęciński, Dr Domanski, Fedorowicz, Feintuch, wiceprezydent Friedlein, Goebel, Dr Horowitz, X. Midowicz, Mendelsburg, Schwarz.
  Nieobecni: Chrzanowski Leon, Goldgardt, Matusińsiki, hr. Mieroszowski, Mirtenbaum, Dr Pareński, Dr Pieniążek, Dr Retinger, Rzewuski, Spira, Dr Weigel.
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  Wystawa dzieł Grottgera otwartą została wczoraj w Sukiennicach, w tej samej Langerówce, w której w ciągu ostatnich dwóch lat publiczność nasza tyle doznała już rozkoszy artystycznych, podziwiając po kolei kamee Schmidta Ciążyńskiego, pamiątki z wieku Kochanowskiego, dzieła Matejki. (…)
 • Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.
  (…)
  Zbiór gemm i kamei p. Schmidta-Ciążyńskiego, po długich a mozolnych negocyacyach, stanie się nareszcie własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak nam donoszą z dobrego źródła, układy są już zupełnie na ukończeniu i niebawem miasto nasze wejdzie w posiadanie kollekcyi, która zbiory jego artystyczne niepospolicie wzbogaci i przyczyni się niezawodnie do podniesienia go z czasem do rzędu miast przyciągających zabytkami swojemi corocznie coraz to liczniejszy zastęp zagranicznych turystów.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 20 czerwca.
  (…)
  Układ z p. Konstantym Schmitd-Ciążyńskim względem nabycia przez gminę miasta Krakowa cennych jego zbiorów, kamei, gemm i innych dzieł sztuki dla Muzeum narodowego w Krakowie, w dniu wczorajszym stanowczo doszedł do skutku i przez delegowanych gminy podpisany został. Wczoraj też spisanym został protokół w Prezydyum Magistratu z powodu odbioru od p. Konstantego Schmidta Ciążyńskiego zbioru kamei i gemm, nabytych w myśl uchwały Rady miasta z d. 1 kwietnia 1885 r. Obecnymi byli wiceprezydent p. Friedlein Józef, r. m. Dr Henryk Jordan, r.m. Dr F. Jakubowski, Dr Maryan Sokołowski, prof Uniwersytetu, hr. Cieszkowski Zygmunt i p. Muczkowski Stefan, notaryusz. Odbioru wspomnianych kamei i gemm dokonano na podstawie umowy zawartej między gminą a p. Schmiedtem-Ciążyńskim i od brano razem sztuk 2507, czyli o siedm sztuk więcej nad umówioną liczbę 2500. Kamee i gemmy złożone w poszczególnych pudełkach, umieszczone w skrzyni, którą następnie złożono w kasie wertheimowskiej w lokalu kasy miejskiej.
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  Dla Muzeum Narodowego złożyli następujące dary:
  (…)
  P. Schmidt Ciążyński, obraz rodzajowy w guście Caravaggia, drugi pejzaż holenderski z XVII w. i szafkę starożytną hebanem wykładaną.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 11 stycznia.
  (…)
  W preliminarzu budżetu miejskiego na r. 1886 znajdują się (…) ratę roczną dla p. Schmidt-Ciążyńskiego za nabyte kamee i gemmy (…)
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 1 lutego.
  (…)
  Muzeum Narodowe. O rozwoju tego Muzeum zawiera sprawozdanie Prezydenta m. następujące szczegóły: (…) Do szczęśliwych nabytków należy znakomity, rzadki i wielkiej wartości zbiór gemm od p. Schmidta-Ciążyńskiego i całego szeregu ważnych okazów dla dziejów sztuki w Polsce i na Rusi, obok kilkunastu okazów naszego dzisiejszego malarstwa i rzeźby. Tak nagłe zwiększenie się zbiorów, wymagało powiększenia lokalu muzealnego, jakoż oddano „Langerówkę” na cele muzealne i połączono ją z salą wielką przez umyślnie na ten cel zrobione drzwi. Dziś sala ta w części jest już zapełnioną dziełami sztuki i odlewami z cennych zabytków rzeźby w Polsce. A gdy dary pamiątek po Mickiewiczu okazały, że zapełnić mogą osobną salkę, a zbiór rycin dość znaczny wymagał pomieszczenia, zarządzono restauracyę dwóch bocznych pokoików i oddano je na ten cel zarządowi Muzeum. Będzie zadaniem zarządu Muzeum w najbliższym czasie urządzić to Muzeum Mickiewiczowskie, jak skoro ostatni transport rzeźb nadejdzie z Paryża. Wkrótce też stanie gablotka na pomieszczenie kamei i gemm, i można spodziewać się, że publiczność nasza i przejeżdżający rodacy znajdą w miesiącach letnich tego roku nowy dowód rozszerzenia się narodowego zbioru. (…)
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 11 lutego.
  (…)
  Komitet Muzeum Narodowego odbył wczoraj posiedzenie pod przewodnictwem prezydenta miasta Dra Szlachtowskiego. (…) W tych dniach też już wystawione zostaną w komplecie kamee i gemmy nabyte przez miasto od p. Schmidta Ciążyńskiego. Pomieszczone one zostaną w szafie, wykonanej przez p. Chmurskiego, wedle pomysłu i rysunku p. Sławomira Odrzywolskiego. Ponieważ p. Plater nie chce zwrócić przedmiotów sztuki, przesłanych mu przez p. Schmidta-Ciążyńskiego, a należących do całości zbiorów nabytych przez Kraków i oświadcza, że „Muzeum jego własnością będące,” uważa się za właściciela tych przedmiotów, i że ich nie zwróci, uchwalił Komitet przedłożyć tę sprawę Radzie miejskiej z wnioskiem wytoczenia procesu p.Platerowi. Smutnem byłoby, gdyby Muzeum Narodowe aż na tej drodze musiało poszukiwać swej niewątpliwej własności, bo odstąpionej formalnie przez p. Schmidta-Ciążyńskiego, to Muzeum, ubogie na początek, własnością narodu będące i przystępne dla całego narodu w każdej chwili. (…)
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  W ostatnich czasach przybyły do Muzeum następujące dary:
  (…)
  Pomieszczono w salach muzealnych: obraz Józefa Brandta przedstawiający „Spotkanie na drodze”; obraz średniowieczny, ex voto właścicieli Tymowy z początku XVI.w., oraz zbiór kamei i intaglii, zakupiony przez Radę m. od p. Schmidta-Ciążyńskiego.
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  (…)
  P. Konstanty Schmidt-Ciążyński: śliczny obrazek Jana Gossaerta, zwanego Mabuse, przedstawiający Ecce Homo.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 29 grudnia.
  (…)
  Na porządku dziennym jutrzejszego posiedzenia Rady miejskiej znajdują się następujące ważniejsze sprawy: (…) wytoczenie procesu przeciw Władysławowi hr.Platerowi o wydanie dzieł sztuki i starożytności w Rapperswylu się znajdujących, a przez p. Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego gminie m. Krakowa na własność odstąpionych; (…)
 • Sprawy miejskie
  Posiedzenie Rady Miejskiej d. 30 grudnia.
  (…)
  R. m. Dr Lisowski w imieniu sekcyi prawniczej uzasadnia następujące wnioski: 1) Wytoczyć przeciw p. Władysławowi hr. Platerowi proces o wydanie dzieł sztuki i starożytności w Rapperswylu się znajdujących, a przez p. Konstantego Schmidta Ciążyńskiego gminie m. Krakowa na własność odstąpionych; 2) w tym celu Rada wzywa Syndyka miasta, aby się z austryacko-węgierskim konsulatem w Zurychu co do wyboru adwokata porozumiał, od p. Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego odpowiednią powziął informacyę i następnie pełnomocnictwo dla ustanowić się mającego adwokata do prowadzenia powyższego sporu ułożył i takowe przedłożył do podpisania Prezydentowi, którego się wraz z radcami miasta pp. Drem Faustynem Jakubowskim i Drem Henrykiem Jordanem do zeznania tego pełnomocnictwa upoważnia.”
  R. m. Birnbaum sądzi, że nie trzeba wytaczać procesu p. Platerowi, jeżeli p. Schmidt-Ciążyński nie dotrzymał zobowiązań swoich względem gminy m. Krakowa.
  Obszernie wyjaśnia r. m. Dr F. Jakubowski, iż zobowiązań swoich nietylko dotrzymał p. Schmidt Ciążyński, ale prócz tego dobrowolnie ofiarował już dla Muzeum cenne zbiory; ofirował też miastu te zbiory wielkiej wartości, które obecnie znajdują się w Rapperswylu, a których hr. Plater nie ma prawa zatrzymywać, gdyż odstąpił je właściciel miastu. Zbiory te przesłane zostały do Rapperswylu na zasadzie listu z d. 6 kwietnia 1883 r., z którego się okazuje, iż hr.Plater zbiorów zatrzymywać nie może, nie spełnił bowiem po pierwsze warunków w liście zawartych, a po drugie charakter muzeum Rapperswylskiego, jako muzeum prywatnego, nie odpowiada warunkom, postawionym przez p. Schmidta Ciążyńskiego.
  Zabierali jeszcze głos w tej sprawie r.m. Dr Retinzer, Dr Warschauer, prof. Dr Oettingler, Wentzl, Chęciński, oraz sprawozdawca, poczem wnioski sekcyi uchwalono.
 • Sprawy miejskie
  Posiedzenie Rady Miejskiej d. 8 stycznia.
  (…)
  Po uchwaleniu objętych 42 tytułami wydatków zwyczajnych przedstawił sprawozdawca sekcyi skarbowej, r. m. Geisler, dział II wydatków nadzwyczajnych w kwocie 24,880 złr. Kwota ta rozkłada się na nastepujące pojedyncze pozycye: (…) 2) rata roczna dla p. Schmidt-Ciążyńskiego za nabyte kamee i gemmy 3,600 złr.; (…)
 • Gospodarstwo handel i przemysł.
  Złotnictwo krakowskie.
  Napisał
  Leonard Lepszy.
  (…)
  Zwracam uwagę pp. złotników na prześliczny zbiór kamei Schmidta-Ciążyńskiego w Muzeum narodowem; przez odcisk w sepii możnaby zrobić niejeden piękny odlew z tych wzorów klasycznej piękności i przez odpowiednie kamei oramienie zastosować do brosz, medalionów, lub breloczków. Odlew taki potrzebowałby zaledwo kilku dotknięć cyzelerskich do zupełnego wykończenia. Przy złocie byłby odlew za drogi, zatem odpowiedniej byłoby zrobić sztancę z tłokiem i z cienkiej blachy wybijać w tłoczni odciski.
 • Wildamor.
  (…)
  Mr Heron Allen mówił mi, że robiono także Wildamory z fajansu. (Skrzypce fajansowe posiadał w swych zbiorach starożytności zasłużony i znany zbieracz kamei p. Schmidt Ciążyński.)
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  W ostatnich czasach złożono do Muzeum Narodowego następujące dary:
  (…)
  P. Konst. Schmidt-Ciążyński: Obraz Ferdynanda Bolla, sztychowany przez Snyderhoefa portret Zygmunta III z obrazu Sustermanna; kubek srebrny XVII wieku roboty krakowskiej, złotnika I.B.; zbiór odcisków galwanoplastycznych z kamei i gemm; kwadrant astronomiczny.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 19 marca.
  (…)
  Muzeum narodowe. W rozwoju tej instytucyi rok zeszły przyniósł urządzenie zbiorów Mickiewiczowskich w osobnej na to przeznaczonej sali i pomieszczenie na stałe zakupionych od p. Ciążyńskiego gemm, w ozdobnej szafie z witrynami. Rozszerzeniu w ten sposób zadania Muzeum towarzyszyło sporządzenie katalogu dla pamiątek i monografii wielkiego narodowego poety, co ułatwiło zwiedzanie zbioru i zainteresowało publiczność, jak spisanie szczegółowe wszystkich gemm, kamei i intagli i zaciągnienie w inwentarz, na dwie ręce spisany, umeżebniło kontrolę nad temi cennemi zabytkami.
  (…)
  Zbiór gemm w liczbie 2517 sztuk, zwiększył dar p. Matiasa Bersohna, z Warszawy, pieczęci herbownych polskich, rzniętych na kamieniach kosztownych, w liczbie przeszło 100 sztuk.
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  (…) P. Schmidt-Ciążyński: publikacye obrazkowe z XVII i XVIII w.
 • Arcyksiąże Karol Ludwik w Krakowie.
  (…)
  Dostojny Brat Monarchy przybył, jak już donosiliśmy, w sobotę o godz. 2 min. 33 po południu do naszego miasta, wyłącznie w tym celu, aby obejrzeć naszą Wystawę. (…) oświadczył, że obejrzawszy wieczorem Wystawę przy świetle elektrycznem, pragnął ją zwiedzić dokładniej przy świetle dziennem, jak na to zasługują znakomite dzieła, tak obficie nagromadzone w Sukiennicach. Począwszy od sali muzealnej Arcyksiążę zatrzymał się dłużej przed „Hołdem pruskim” Matejki i „Procesya” Lipińskiego; oglądał zbiór kamei p. Schmidta-Ciążyńskiego (…)
 • Sejm krajowy.
  (26-te wieczorne posiedzenie).
  Lwów 20 stycznia.
  (…)
  Dalej uchwalił Sejm rubrykę VIII: „Utrzymanie pomników historycznych,” w kwocie 15,154 złr., a mianowicie: (…) Stały datek roczny do renty dożywotniej dla Schmida-Ciążyńskiego wskutek zakupna jego zbioru gem i kamei na rzecz Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie 1,000 złr.
 • Sprawy miejskie
  Posiedzenie Rady Miejskiej d. 23 stycznia.
  (…)
  Dział II, tytuł XLIII Wydatki nadzwyczajne przedstawił w imieniu sekcyi skarbowej r. m. Geisler. Z tego działu uchwaliła Rada następujące pozycye: (…) 2) Rata roczna dla p. Schmidta-Ciążyńskiego za nabyte gemmy i kamee 3.600 złr.;
 • Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie.
  Dla Muzeum Narodowego złożyli następujące dary:
  (…)
  P. Konstanty Schmidt-Ciążyński: zbiorek litografij, sztychów, kilka rzeźb drobniejszych i książek illustrowanych.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna.
  Kraków 22 stycznia.
  (…)
  Konstanty Schmidt Ciążyński, znany ze swych zbiorów kamei i gemm, nabytych przez miasto Kraków do Muzeum narodowego, zmarł w Gorycyi dnia 5 b.m., w 80 roku życia. Syn lekarza cesarzowej Józefiny, następnie lekarza wojsk polskich – urodzony w Warszawie, połączył nazwisko obce ojca z nazwiskiem polskiem swej matki. Całe życie przepędził w wielkich stolicach europejskich, zajmując się zbieraniem i sprzedażą dzieł sztuki – znany zarówno w Petersburgu, Paryżu, jak w Londynie. Specyalne zamiłowanie do rzniętych kamieni stało się podstawą zbioru, który wyłączał z pod handlu – i pragnął pozostawić go w kraju rodzinnym. Miły to był starzec z wielką znajomością świata i wykształceniem artystycznem – miał zdolności poliglotyczne, bo mówił nietylko wszystkiemi językami, ale i narzeczami europejskiemi.