Konstantin Ciołkowski

uczony i wynalazca rosyjsko-polski, twórca podstaw astronautyki

Konstantin Edwardowicz Ciołkowski (1857–1935) – rosyjski uczony polskiego pochodzenia; wynalazca i twórca teorii lotu rakiet i lotów kosmicznych.

 • Człowiek musi za wszelką cenę pokonać grawitację Ziemi i mieć w rezerwie przestrzeń, przynajmniej, Układu Słonecznego.
Konstantin Ciołkowski (1924)
 • Ludzie są teraz słabi, a mimo to przekształcają powierzchnię Ziemi. W ciągu milionów lat ich możliwości wzrosną w takim stopniu, że zmienią powierzchnię Ziemi, jej oceany, atmosferę, i samych siebie. Będą kontrolowali klimat i Układ Słoneczny tak, jak kontrolują Ziemię. Będą podróżowali poza granicę naszego systemu planetarnego.; dotrą do innych słońc i używać będą ich świeżej energii zamiast energii swojej umierającej gwiazdy.
 • Planeta jest kolebką rozumu, ale nikt nie zostaje w kołysce na wieki.
  • Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. (ros.)
  • Źródło: Hamish Lindsay, Tracking Apollo to the moon, Springer, 2001, s. 5.
  • Zobacz też: ludzkość
 • Etyka Kosmosu, tj. jego świadomych istot polega na tym, by nigdzie nie było jakichkolwiek cierpień, ani dla doskonałych, ani dla innych niedojrzałych albo zaczynających swój rozwój stworzeń. To jest wyrazem najczystszego samolubstwa (egoizmu). Przecież jeśli we Wszechświecie nie będzie mąk ani nieprzyjemności, to ani jeden jego atom nie wejdzie w skład niedoskonałego cierpiącego ani przestępczego organizmu.
  • Этика космоса, т.е. ее сознательных существ состоит в том, чтобы не было нигде никаких страданий: ни для совершенных, ни для других недозрелых или начинающих своё развитие животных. Это есть выражение чистейшего себялюбия (эгоизма). Ведь если во вселенной не будет мук и неприятностей, то ни один ее атом не попадёт в несовершенный страдальческий или преступный организм.
  • Źródło: Naucznaja etika, [1]
 • Cały Wszechświat pełen jest życia doskonałych istot.
  • Вся вселенная полна жизни совершённых существ
  • Źródło: jw.
 • Nie ma niczego prócz atomów i ich połączeń. Nie ma atomu, który okresowo nie brał by udziału w procesie życia.
  • Ничего нет, кроме атомов и их сочетаний. Нет атома, который периодически не принимал бы участия в жизни
  • Źródło: Nowaja etika (iz monizma), [2]
 • Nie ma Boga-Stwórcy, ale jest Kosmos, stwarzający słońca, planety i żywe istoty. Nie ma wszechmocnego Boga, ale jest Wszechświat, który rozporządza losem wszystkich ciał niebieskich i ich mieszkańców. Nie ma synów bożych, ale są dojrzali i dlatego rozumni oraz doskonali synowie Kosmosu. Nie ma osobowych bogów, ale są wybieralni przywódcy planet, systemów słonecznych, grup gwiazdowych, dróg mlecznych, wysp eteru i całego Kosmosu. Nie ma Chrystusa, ale jest genialny człowiek i wielki nauczyciel ludzkości.
  • Нет бога-творца, но есть космос, производящий солнца, планеты и живых существ. Hет всемогущего бога, но есть вселенная, которая распоряжается судьбой всех небесных тел и их жителей. Нет сынов божьих, но есть зрелые и потому разумные и совершенные сыны космоса. Нет личных богов, но есть избранные правители: планет, солнечных систем, звёздных групп, млечных путей, эфирных островов и всего космоса. Нет Христа, но есть гениальный человек, великий учитель человечества.
  • Źródło: Niet niczego (Mysli biezbożnika), cytowane w Ł.W. Szaposznikowa, Wiestniki kosmiczeskoj ewolucji
 • Teraz jestem dokładnie przekonany o tym, że moje marzenie - podróże międzyplanetarne - teoretycznie przeze mnie uzasadnione, przekształci się w rzeczywistość. Pracowałem czterdzieści lat nad silnikiem odrzutowym i myślałem, że wycieczka na Marsa zacznie się dopiero za wieleset lat. Ale terminy zmieniają się. Wierzę, że wielu z was będzie świadkami pierwszej podróży poza atmosferę.
  • Я точно уверен в том, что и моя другая мечта — межпланетные путешествия,— мною теоретически обоснованная, превратится в действительность. Сорок лет я работал над реактивным двигателем и думал, что прогулка на Марс начнется лишь через много сотен лет. Но сроки меняются. Я уверен, что многие из вас будут свидетелями первого заатмосферного путешествия. (ros.)
  • Opis: wypowiedziane w 1933.
  • Źródło: С. И Самойлович, Гражданин Вселенной