Halina Siamdzianawa

białoruska polityk

Halina Hieorhijeuna Siamdzianawa (białorus. Галіна Георгіеўна Сямдзянава; 1947–2011) – białoruska polityk, w latach 1990–1995 deputowana do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji; członkini Opozycji BNF, a w latach 1999–2011 Partii BNF.

O Halinie SiamdzianawejEdytuj

 • Na następny dzień, 20 września, rano, kiedy przyszedłem do Rady Najwyższej, jeszcze przed początkiem sesji Rady Najwyższej, Hala Siamdzianawa już była w pokoju opozycji. Przyniosła swoją wielką biało-czerwono-białą flagę i żelazko. I kiedy przyszedłem, już na stole prasowała, żeby był równiutki, żeby wywiesić go przed posiedzeniem 20 września 1991 roku w sali Rady Najwyższej.
  • На наступны дзень, 20-га верасьня, раніцай, калі я прыйшоў у Вярхоўны Савет, яшчэ да пачатку сэсіі Вярхоўнага Савету, Галя Сямдзянава ўжо была ў пакоі апазыцыі. Яна прынесла свой вялікі бел-чырвона-белы сьцяг і прас. І калі я прыйшоў, яна яго на стале прасавала, каб ён быў роўненькі, каб вывесіць яго перад пасяджэньнем 20 верасьня 1991 году ў залі Вярхоўнага Савету. (białorus.)
  • Autor: Walancin Hołubieu
  • Opis: po śmierci Haliny Siamdzianawej.
  • Źródło: Radio Swaboda, 19 września 2011
 • Nie powiedziałbym, że to rozłam. Wyjście z partii około stu osób to niewielka strata. Tym bardziej, że ci ludzie na partię już nie pracują z dawien dawna, oni pracują nie na korzyść partii, a na jej szkodę.
  • Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек – гэта невялікая страта. Тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно, яны працуюць не на карысьць партыі, а на шкоду ёй. (białorus.)
  • Autor: Ryhor Kastusiou
  • Opis: o odejściu Haliny Siamdzianawej i szeregu czołowych działaczy z Partii BNF, 11 lutego 2011.
  • Źródło: Radio Swaboda, 11 lutego 2011
 • Pamiętam ten uroczysty Dzień Chwały Wojskowej 8 września 1992 roku, kiedy wojskowi, członkowie Białoruskiego Związku Wojskowych i grupa deputowanych Rady Najwyższej na placu Niepodległości w Mińsku przyjmowali przysięgę na wierność narodowi Białorusi. Wtedy Halina stała na podium obok Wasila Bykaua, Michasia Tkaczoua, Mikoły Statkiewicza, i po tym jak wszyscy razem przeczytaliśmy tekst przysięgi, była bardzo wzruszona, podbiegła do nas i każdego z nas objęła, pocałowała. Człowiekowi, który wyrósł w rodzinie wojskowego, było zrozumiałe, co znaczy przysięga na wierność narodowi Białorusi.
  • Памятаю той урачысты Дзень Вайсковай славы 8 верасьня 1992 году, калі вайскоўцы, сябры БЗВ і група дэпутатаў Вярхоўнага Савету на плошчы Незалежнасьці ў Менску прымалі прысягу на вернасьць народу Беларусі. Тады Галіна стаяла на подыюме побач з Васілём Быкавым, Міхасём Ткачовым, Міколам Статкевічам, і пасьля таго як мы ўсе разам прачыталі тэкст прысягі, яна была вельмі ўзрушаная, падбегла да нас і кожнага з нас абняла, пацалавала. Чалавеку, які вырас у сям’і вайскоўца, было зразумела, што значыць прысяга на вернасьць народу Беларусі. (białorus.)
  • Autor: Leanid Dziejka
  • Opis: po śmierci Haliny Siamdzianawej.
  • Źródło: Radio Swaboda, 19 września 2011
 • Szkoda, że Halina (…) nie dożyła do świtania, kiedy skona ciemność i nad Białorusią zaświeci nowy dzień. Ten dzień już się zbliża. Stuka do naszych drzwi. (…) Halina Siamdzianawa była osobą sumienną i trzymającą się zasad, z twardym charakterem i przenikliwym rozumem. Wiedzieliśmy, że w taktycznych kontaktach z naszymi przeciwnikami politycznymi jej nie przestraszą, nie skrzywią, nie domówią się i nie oszukają. (…) Halina Siamdzianawa wybrała naszą drogę – drogę walki o prawdę, o sprawiedliwość, o demokrację i wolność, o niepodległość Białorusi, drogę męczeńską, drogę ciężką, drogę wieczną…
  • Шкада, што Галіна (…) не дажыла да сьвітаньня, калі канае цемра і над Беларусяй засьвеціцца новы дзень. Гэты дзень ужо йдзе. Ён стукае ў нашыя дзьверы. (…) Галіна Сямдзянава была асобай сумленнай і прынцыповай з цьвёрдым характарам і праніклівым розумам. Мы ведалі, што ў тактычных кантактах з нашымі палітычнымі праціўнікамі яе не спалохаюць, ня скруцяць, не ўгавораць і не ашукаюць. (…) Галіна Сямдзянава выбрала наш шлях – шлях змаганьня за праўду, за справядлівасьць, за дэмакратыю і волю, за незалежнасьць Беларусі, шлях пакутны, шлях цяжкі, шлях вечны… (białorus.)
  • Autor: Zianon Pazniak
  • Opis: po śmierci Haliny Siamdzianawej.
  • Źródło: Radio Swaboda, 19 września 2011