Cywilizacja łacińska

cywilizacja ukształtowana w Europie

Cywilizacja łacińska – pojęcie zbliżone do pojęcia cywilizacji zachodniej, oznaczające cywilizację ukształtowaną w Europie. Szczegółowe analizy cywilizacji Zachodu przeprowadzili Arnold Toynbee, Oswald Spengler i Samuel Huntington, a w Polsce Feliks Koneczny.

 • Do cech cywilizacji łacińskiej należy odrębne prawo państwowe, odrębność prawa publicznego w ogóle. Co innego prawo prywatne, co innego prawo publiczne. Ten dualizm prawny należy do węgłów naszej cywilizacji, a zatem stanowi też kamień węgielny naszych pojęć politycznych.
  • Autor: Feliks Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Krzeszowice 2001, s. 24.
 • Etyka cywilizacji łacińskiej nie może pogodzić się z linią rozwojową wszechwładzy państwa, a więc ani z etatyzmem ani z biurokratyzmem, ni z elephantiasis ustawodawczą, ni też z ex lex podczas pokoju. Nasza etyka musi zmierzać do państwa opartego na społeczeństwie, a więc ku samorządowi. Wszelki zaś krok, który by odsuwał państwo od omnipotencji, będzie zarazem krokiem postępu dla etyki, oświaty i dobrobytu.
  • Autor: Feliks Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Krzeszowice 2001, s. 25.
 • Obecnie powstaje w Europie monizm prawniczy metodą całkiem odmienną. Zmierza się do zniszczenia prawa prywatnego przez publiczne, mianowicie przez prawo państwowe, bezetyczne, a w imię omnipotencji państwa. Apriorycznie określa się, jaką ma być państwowość i gnębi się personalizm w imię gromadności, byle zmusić się do poddania się koncepcjom powziętym z góry, sztucznym, którym sama tylko przemoc udziela życia.
  • Autor: Feliks Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Krzeszowice 2001, s. 25.
 • Zachód bez chrześcijaństwa nie jest zdolny do istnienia i rozwoju, czego wyrazem może być stagnacja kulturowa, a co za tym idzie także technologiczna współczesności. Ocena tychże jest kwestią subiektywną, lecz objawy zacofania technologicznego stają się coraz bardziej widoczne. Mimo bardziej zaawansowanej technologii niż w XIX wieku, wybudowanie w dwa lata linii kolejowej Orient Express wydaje się już niemożliwe, nie wspominając o budynku Empire State, wzniesionym w bardzo krótkim czasie jak na możliwości początku XX wieku i to bez blokowania ulic przebiegających w jego pobliżu. Wynalazki na miarę samolotu, energii atomowej, czy też choćby dokonania podobne do odkrycia Ameryki czy kolonizacji pozostają tylko w sferze marzeń.
 • Zachód powoli przestaje ewoluować, staje się coraz bardziej ujednolicony, zuniformizowany i zegalitaryzowany. Brakuje mu naturalnej hierarchii. To przecież dzięki mecenatowi elit i instytucji Kościoła powstała sztuka zachodnia: nie byłoby dzieł Mozarta bez arystokracji, nie byłoby mszy żałobnej bez Kościoła. Bach nie miałby skąd czerpać zarówno inspiracji jak i funduszy na działalność bez tych instytucji.