Biblia Warszawsko-Praska

Biblia Warszawsko-Praska – katolicki przekład Biblii na język polski dokonany przez Kazimierza Romaniuka. Nowy Testament wydano w 1976, a całą Biblię w 1997.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament edytuj

Księga Rodzaju edytuj

 • I zbliżył się mężczyzna do swojej żony, Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina. I rzekła: Z pomocą Jahwe urodziłam człowieka.
  • Źródło: Rodzaju 4, 1
 • Wtedy to powiedziała pewnego dnia starsza córka do młodszej: Nasz ojciec jest już, co prawda, stary, ale nie ma tu żadnego mężczyzny, który by, jak to w świecie bywa, zbliżył się do nas. Chodź, dajmy ojcu wina, tak, żeby się upił, a potem położymy się przy nim, aby otrzymać potomstwo od niego, naszego ojca.
  • Źródło: Rodzaju 19, 31–32
  • Opis: rozmowa córek Lota między sobą po zniszczeniu Sodomy i Gomory.

Księga Wyjścia edytuj

Księga Kapłańska edytuj

Księga Liczb edytuj

Księga Powtórzonego Prawa edytuj

Księga Jozuego edytuj

Księga Sędziów edytuj

Księga Rut edytuj

Pierwsza Księga Samuela edytuj

Druga Księga Samuela edytuj

Pierwsza Księga Królewska edytuj

Druga Księga Królewska edytuj

Pierwsza Księga Kronik edytuj

 • Śmierć spotkała Saula dlatego, iż dopuścił się wykroczeń przeciw Jahwe; nie słuchał słów Jahwe. Szukał rady u wróżbitów, którzy wywoływali zmarłych, a nie zwracał się po rady do Jahwe. Dlatego Jahwe zesłał na niego śmierć, a władzę królewską po nim przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
  • Źródło: 1 Kronik 10:13–14
 • Lecz oto szatan zaczął nastawać na Izrael i podsunął Dawidowi myśl, żeby przeprowadził spis całej ludności.
  • Źródło: 1 Kronik 21:1

Druga Księga Kronik edytuj

Księga Ezdrasza edytuj

Księga Nehemiasza edytuj

Księga Tobiasza edytuj

Księga Judyty edytuj

Księga Estery edytuj

Pierwsza Księga Machabejska edytuj

Druga Księga Machabejska edytuj

Księga Hioba edytuj

Księga Psalmów edytuj

Księga Przysłów edytuj

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa edytuj

Pieśń nad Pieśniami edytuj

Księga Mądrości edytuj

Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk edytuj

Księga Izajasza edytuj

Księga Jeremiasza edytuj

Lamentacje edytuj

Księga Barucha edytuj

Księga Ezechiela edytuj

Księga Daniela edytuj

 • W czasach tych władców Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki.
  • Źródło: Daniela 2,44

Księga Ozeasza edytuj

Księga Joela edytuj

Księga Amosa edytuj

Księga Abdiasza edytuj

Księga Jonasza edytuj

Księga Micheasza edytuj

Księga Nahuma edytuj

Księga Habakuka edytuj

Księga Sofoniasza edytuj

Księga Aggeusza edytuj

Księga Zachariasza edytuj

Księga Malachiasza edytuj

Nowy Testament edytuj

Ewangelia wg św. Mateusza edytuj

Ewangelia wg św. Marka edytuj

 • Przedtem jednak musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
  • Źródło: Ewangelia Marka 13, 10

Ewangelia wg św. Łukasza edytuj

Ewangelia wg św. Jana edytuj

Dzieje Apostolskie edytuj

 • Gdy jednak zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.
  • Źródło: Dz. Ap. 1, 8

List św. Pawła do Rzymian edytuj

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian edytuj

Drugi list św. Pawła do Koryntian edytuj

List św. Pawła do Galatów edytuj

List św. Pawła do Efezjan edytuj

List św. Pawła do Filipian edytuj

List św. Pawła do Kolosan edytuj

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan edytuj

Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan edytuj

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza edytuj

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza edytuj

List św. Pawła do Tytusa edytuj

List św. Pawła do Filemona edytuj

List do Hebrajczyków edytuj

List św. Jakuba Apostoła edytuj

Pierwszy list św. Piotra Apostoła edytuj

Drugi list św. Piotra Apostoła edytuj

Pierwszy list św. Jana Apostoła edytuj

Drugi list św. Jana Apostoła edytuj

Trzeci list św. Jana Apostoła edytuj

List św. Judy Apostoła edytuj

Apokalipsa św. Jana edytuj

 • On otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci ani żadnego smutku, ani narzekań, ani utrapienia. Minęło bowiem już to wszystko, co było od początku.
  • Źródło: Apokalipsa 21, 4

Zobacz też edytuj